<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

15.4.08

DELS TEUS ULLS, UNA MIRADA

La propera diada de Sant Jordi, LACAJANEGRA Produccions Audiovisuals posarà a la venda el tercer i últim lliurament del documental LA MIRADA DELS PREMIANENCS Passat, Present i Futur de Premià de Mar. Enguany el DVD serà doble però mantindrà el preu de les anteriors edicions (12€ per Sant Jordi i posteriorment 15€) i inclourà els següents temes:

- L'Educació
- El Mar
- L'Esport
- El Camp
- El Teatre
- Can Manent

- Temps de Revolta
- La Festa Major
- L’accident de Graus
- Pirates i Premianencs
... i 8 vídeos extres!


A més, aquest any, trobareu 3 dissenys de postals gratuïtes i dos models de samarretes molt lluïdes al ridícul preu de 5€.
Aquesta entrega compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Premià de Mar i amb la col·laboració del CAP (Comerços Associats de Premià de Mar), de la Farmàcia Viayna, Serma&Dnt, OR Imprès, Clínicas Vital Dent i Top Digital.


PASSI ESPECIAL DE LA MIRADA DELS PREMIANENCS!

LACAJANEGRA Produccions Audiovisuals amb la col·laboració del Teatre Patronat Social Premianenc presenten la tercera i última part del documental La Mirada dels Premianencs.

A l’acte, es mostrarà un avançament de la tercera part del documental La
Mirada dels Premianencs i es farà la valoració del projecte de la creació de l’arxiu audiovisual a Premià de Mar.

També hi haurà un col·loqui sobre la importància de la conservació de pel·lícules amateurs, s’explicaran exemples de l’ús de les imatges recuperades i es comptarà amb la presència i les intervencions de:
- Miquel Buch, Alcalde de Premià de Mar
- Ernest Casadesús, Regidor de Cultura de Premià de Mar
- Rosa Cardona, Conservadora de la Filmoteca de Catalunya

- Anton Giménez i Riba, Director del Festival Memorimage (films d’avui amb imatges
d’ahir), Membre fundador de l’Associació Cinema Rescat
- Joan Gómez, historiador local


Per assistir-hi caldrà una invitació que es lliurarà mitja hora abans de l’inici.

Lloc: Teatre Patronat Social Premianenc
Data: diumenge 20 d’abril de 2008
Hora: 18h


L’Arxiu i el Documental LA MIRADA DELS PREMIANENCS
...un xic de memòria

El projecte el vam iniciar l’any 2005, amb l’objectiu de cercar i digitalitzar les pel·lícules amateurs filmades a Premià de Mar, catalogar-les i crear el primer arxiu audiovisual de la ciutat.
La Mirada dels Premianencs ha recuperat més d’un centenar de films que daten des de 1918 fins l’actualitat, enregistrats en diversos formats tals com 35mm, 9,5mm, 16mm, 8mm, Súper8 i vídeo. Totes les persones que han col·laborat deixant-nos les pel·lícules per la seva digitalització n’han rebut una còpia en DVD i se'ls hi han tornat els originals, excepte en aquells casos en que, per motius d’antiguitat i pel fràgil estat d’alguns films, s’ha convençut als seus propietaris per lliurar-ne l’original a l’Arxiu de la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, ja que disposen dels millors mitjans per la seva conservació.
Gràcies a la participació de particulars, entitats i empreses, Premià de Mar disposa avui d’un arxiu audiovisual únic, on es troben imatges del Premià d’una altra època, d’indrets desapareguts i d’esdeveniments històrics, culturals i socials que formen part del nostre passat.
Hem treballat amb la idea que els arxius audiovisuals són patrimoni cultural i que s’han de conservar per les generacions futures. Poques ciutats catalanes tenen un arxiu audiovisual propi, i pocs arxius audiovisuals s’han usat per fer una sèrie de documentals d’un caràcter tant marcadament local com La Mirada dels Premianencs.
Aquesta sèrie documental és un anecdotari històric de Premià de Mar que usa imatges recuperades per l’arxiu i entrevistes a premianencs que són testimonis de tots els temes tractats.

Etiquetes de comentaris: , , , , ,


Del.icio.us Meneame

4 Comments:

Anonymous Anònim said...

Imagino que estáis ultimando los preparativos para la presentación de la última mirada, y que los nervios están a flor de piel.

Estoy deseosa de tenerla y disfrutarla como las anteriores.

Supongo que explicaréis en la presentación del domingo qué "pasará" con este archivo que habéis acumulado.

Todo esto tiene que perdurar en el tiempo, supongo que este es el ideal que os movió a tirar adelante esta iniciativa.

Gracias, y buena suerte.

17/4/08  
Anonymous Anònim said...

Senyors mirons:
Moltes felicitats per la feina feta i l'exercici de voyeurisme en un poble que si no està mort, té un passat molt més interesant que el present.

Reitero l'entusiasme que heu posat en el treball elaborat.


Petonets

R77

21/4/08  
Blogger la mirada said...

Gràcies als dos comentaristes. Aquesta mena de suport també és d'agrair... i molt!

21/4/08  
Blogger M. said...

Espero poder-lo tenir demà, i que puguin fer companyia als dos primers dvd's!

22/4/08  

Publica un comentari

<< Home