<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

17.3.08

Ignasi López & Carlos Albalà... i LaCajaNegra: NOSTÀLGIA PERIURBANA

Quin plaer això de treballar per amics!
Aquest dimecres 19 a les 18h s'inaugura a la Sala La Capella (C. Hospital, 56 -BCN) una exposició col.lectiva entre la que s'hi troba l'exel.lent treball dels fotògrafs Ignasi López i Carlos Albalà.
Del primer tinc la sort de ser-ne amic des de ja fa forces anys i, a banda, el seus treballs artístics m'encanten (ja els hem reivindicat aquí diverses vegades). Al segon, en Carlos, l'he tractat de fa ben poc i no en coneixia l'obra fins ara. Valgui també una reivindicació pel treball d'aquest fotògraf madrileny, així com per la seva particular mirada.
Veient els treballs dels dos artistes, queda clara la sintonia que hi ha entre ells, entre la seva manera de veure el món i capturar-lo en imatges. La sana obsessió per retratar els espais en transició.
Per aquesta expo han comptat amb nosaltres per fer una instal·lació videogràfica que complementi les fotos que presenten en gran format i que ajudi a l'espectador a situar els espais que veiem fotografiats. El vídeo l'hem fet nosaltres sota la seva direcció, així que el mèrit és tot seu.
Us animem a venir a veure la expo on, com a
curiositat local, hi trobareu més d'un espai conegut si sou premianencs.

BCN Producció '08 s’ha plantejat com una convocatòria oberta a la qual es poden presentar projectes artístics que requereixin ajudes per a la producció, com també assessorament en el procés de desenvolupament –tant des el punt de vista conceptual com de gestió–, entenent que el suport institucional a la producció creativa ha d’anar més enllà de la simple subvenció econòmica s’ha d’expandir a altres àmbits imprescindibles per poder materialitza els projectes.

En aquesta edició, un jurat format Amanda Cuesta, Martí Manen i Eloy Fernández, juntament amb Oriol Gual com a director de La Capella, ha seleccionat cinc projectes dels artistes Carlos Albalá & Ignasi López, Efrén Álvarez, Ana Garcia-Pineda, Rubén Grilo i Job Ramos.
Els projectes escollits s’ajustaven a les directrius plantejades a les
bases de la convocatòria pel que fa a la complexitat, la dificultat de dur-se a terme a través d’altres canals de producció i el lloc que ocupaven dins les trajectòries –algunes de molt incipients– dels creadors respectius.
Així, Carlos Albalá i Ignasi López presentaran el projecte Nostàlgia periurbana, una col·lecció de fotografies i una instal·lació videogràfica que retrata els llocs de perifèries urbanes en procés imminent de desaparició.

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

1 Comments:

Anonymous Anònim said...

Os felicito por vuestra labor, rezuma sensibilidad y profesionalidad.

El mundo necesita estas expresiones.

Adelante!

17/4/08  

Publica un comentari a l'entrada

<< Home