<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

30.10.07

Recomanació: EL TRENCACLOSQUES del David Gómez

El company David Gómez, que fa més d'un any llençà un projecte de net-art o creació col·lectiva en xarxa anomenat Germinador, ara ha inaugurat una nova i interessant proposta. Es tracta de l'espai web EL TRENCACLOSQUES i pensem que en comptes d'explicar-vos-ho nosaltres, valia la pena penjar el correu electrònic que ens ha enviat on ell mateix en fa una síntesi. És aquest:

Ara molts alcaldes tenen weblogs.

Però també n'hi ha molts que no permeten que la gent posi comentaris als
seus articles.
O sigui que ells segueixen fent el seu monòleg i no dónen opció per la
discussió.
Però això té solució:

He creat EL TRENCACLOSQUES.

Un agregador que recull els articles dels blogs dels alcaldes permetent
que s'hi facin comentaris.
Ah! Però potser no vols fer comentaris al que diuen els alcaldes?
:-)

Bé, és cosa teva. Si vols ja ho pots fer.

De moment estem agregant els posts de:

* El Diari de Pere Navarro (alcalde de Terrassa)

* Blog d’Antonio Balmón (alcalde de Cornellà de Llobregat)

* Blog de Maite Arqué (alcaldessa de Badalona)

* Blog de Carme García (alcaldessa de Rubí)

* Blog d’Antonio Rízquez (alcalde de La Llagosta)

Si en coneixes cap d'altre en les mateixes condicions diga'ns-ho i l'afegirem.

Us animem a que visiteu la web del TRENCACLOSQUES i a que participeu i us feu ressò de la proposta d'en David. Val molt la pena.

Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame

Per la tarda

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

28.10.07

Una de les cintes Beta...

La campanya sembla que ha donat els seus fruits. El premianenc Alfred Corbalan ens trucà l'altre dia per dir-nos que tenia un vídeo Beta que nos sabia si funcionava i que podíem passar-lo a buscar. Vam dur-lo a casa, el vam endollar i voi la, va funcionar... una estona. Ens va permetre passar només una de les cintes que teníem pendents de digitalitzar, potser com a última voluntat de la màquina en qüestió, que ha tornat a caure en coma profund.
La cinta, però, s'ho val. És un reportatge de 1985 sobre Premià de Mar, produït per l'ajuntament de l'època (el desaparegut Josep Mª Molina del PSC) que l'amic Xavier Moreno, cap de premsa en aquell temps, ens va portar de la seva terra d'acollida els dies que va córrer per aquí.
És un document fantàstic i de fet te només 22 anys (22, eh!).
Des de La Mirada hem pensat que valia la pena posar-lo íntegre i així ho hem fet. El vídeo te una durada de 17 minuts i podreu veure la Riera abans que es convertís en Passeig, el solar de la Foneria Roura abans que s'hi construís la Plaça dels Països Catalans, una flamant Biblioteca Municipal, la transformació de la Fabrica La Lió en escola i els inicis de Ràdio Premià (amb un jovenet Xavier Traïd), entre moltes altres coses.
Advertim que és un vídeo de caire polític on sentirem les excel.lències de l'ajuntament on l'alcalde i els regidors (entre ells la Mª Jesús Fanego com a regidora de Benestar Social) ens expliquen el que han fet i volen fer en el futur, ara passat... Coses que acostumen a fer els que manen, siguin del color que siguin.

Etiquetes de comentaris: , , , ,


Del.icio.us Meneame

23.10.07

CAMPANYA PER ACONSEGUIR UN VÍDEO BETA

Hem engegat una campanya des de La Mirada per tal d'aconseguir un vídeo Beta i així poder passar un munt de cintes que tenim pendents de digitalitzar.
Creiem que vosaltres, amics de La Mirada, lectors del Blog, compradors del DVD i gent conscienciada amb la causa ens podeu ajudar moltíssim. Segur que teniu un vídeo d'aquest antic format o coneixeu algú que en tingui o en trobeu algun llençat al costat d'un contenidor d'escombraries i es per això que us demanem que us involucreu en aquesta recerca.
El vídeo ens el podeu donar, cedir o deixar. Pensàvem que nosaltres sols n'aconseguiríem un i podríem tornar les cintes
Beta que tenim a aquells que ens les van passar per fer més gran (encara) aquest arxiu audiovisual de Premià de Mar.
Si en trobeu un, podeu trucar-nos al 93 751 02 07.
Us estarem eternament agraïts

... I ARA UNA MIQUETA D'HISTÒRIA:
El format de vídeo conegut popularment com “Beta” fou introduït per Sony a començaments de 1976. Després d'una dècada d'anuncis, finalment Sony va presentar al mercat el seu sistema de cintes de vídeo Betamax. El sistema de vídeo permetia gravar programes de televisió mentre es veia un altre canal o veure-ho posteriorment. De mida més petita que la seva competència VHS, tenia més línies de definició (millor qualitat d'imatge). D'altra banda, VHS oferia una hora més de durada.
Malgrat que el Betamax oferia una millor qualitat d’àudio i vídeo, aquesta només podia aprofitar-se amb altaveus i televisors de gamma alta, un tipus d’equips dels que poques llars de l'època disposaven.
El format pioner de Sony va tenir el mercat de la videogravació per a ell sol durant gairebé un any, fins que es va llançar el format VHS, creat per JVC i Matsushita (Panasonic), iniciant-se una vertadera guerra de formats. Betamax oferia un enregistrament per mitjà d'un disc magnètic que escrivia amb un braç a l'interior del sistema, és a dir, el sistema d'escriptura era dins de la cinta.
L'inconvenient: oferia 1 hora i 30 minuts d'enregistrament quan una pel•lícula de cinema estàndard durava 2 hores. Aquesta diferència va ser crucial. Amb el temps es va iniciar una guerra de preus per dominar l'estàndard.
Però el fet que realment va inclinar la balança va ser l'avidesa de Sony per obtenir beneficis econòmics pel seu invent. Mentre que JVC va preferir sacrificar els esmentats guanys i obrir el seu estàndard, les restriccions del Betamax van portar que al 1984 només dotze companyies el recolzessin, contra les quaranta fabricants de reproductors VHS.
Al 1984, la companyia Sony va vendre 2.300.000 unitats de Betamax mentre que el seu competidor en va vendre tres vegades aquesta quantitat. La cursa, doncs, estava perduda.
Al 1988 Sony va admetre la seva derrota i va anunciar la producció d'una línia d'enregistradores en VHS i com que aquest format ja tenia el 95% del mercat, es convertiria en l'estàndard pels pròxims 10 anys. Aquesta història ha estat objecte d'estudis i ha deixat algunes conclusions importants en la indústria. És conegut com "El Cas Betamax".

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

21.10.07

Hem salvat La Nova!

Ahir dissabte un bon grapat de veïns i veïnes de Premià de Mar es reunien a la Plaça Nova per celebrar la retirada de l’avantprojecte de l'aparcament soterrat que s’hi volia fer.
Des del principi La Mirada va donar suport a la Plataforma, formada per gent molt diversa, que s’oposava a que es destruís un indret que, més enllà del valor purament sentimental que té, és un petit oasi verd i un espai de trobada per gent de totes les edats.

Una Plataforma pluri-ideològica, més de 3200 signatures, un blog amb desenes de comentaris i actes reivindicatius demostren que la gent de base té molta força.
Això ja és tota una alegria i encara més quan l’Ajuntament respon a la queixa.
Penjem el vídeo de 6 minuts que vam fer amb imatges antigues de la Plaça Nova i que es va poder veure a la festa d'ahir.

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

17.10.07

LA MIRIAM I EL MEMORIMAGE 2007

El dia 16 de Novembre començarà a Reus el II Festival Europeu de Cinema i Televisió MEMORIMAGE on, com deiem en un post anterior, es podran veure a la secció oficial tres treballs de LaCajaNegra Produccions: el micro documental Golf a Melilla, el videoclip Electrosweetmytöchondria dels (lo:muêso) i el capítol El Tren i l'Estació, inclòs a la segona part del documental La Mirada dels Premianencs.
No pretenem fer autobombo, només informar que a més de les projeccions dels vídeos esmentats, la Miriam Soms també hi farà una xerrada, el dimecres 21, sobre l'interès de la nostra productora en l'ús d'imatges d'arxiu així com del nou model de producció que ha creat per dur a terme el documental de "Melvin contra E.T. (La Història de Joaquín Blázquez)".
Des d'aquí us animem a assistir-hi i a participar econòmicament en el nostre nou projecte (llegiu el MÈTODE DE PRODUCCIÓ).

Podeu accedir a la programació del Memorimage clicant AQUÍ.

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

15.10.07

VISIONS DE MAR o els visionaris Barca de Mitjana

No sé si era en Jaume o en Joan, membres del Grup d'Havaneres Barca de Mitjana, que alhora de parlar del per què muntar un espectacle innovador com "Visions de Mar" va deixar caure: "Home, la gent ja n'està una mica tipa de veure quatre paios vestits amb samarreta a ratlles i gorra de mariner cantant al damunt d'un escenari."
Des de fa temps un grapat de grups utilitzen el suport audiovisual com a valor afegit als seus concerts però tot era techno, rock, pop... mai havaneres, fins ara. L'espectacle del passat diumenge 7 d'octubre però, només era la punta de l'iceberg de quelcom molt més gran que els inquiets Barca de Mitjana planegen estrenar ben aviat on, a més del suport videogràfic, s'hi donaran cita d'altres disciplines artístiques en un muntatge que promet i molt.

Per LaCajaNegra Produccions, l'elaboració d'aquests vídeos ha estat més que una feina ja que hem tingut el plaer de tractar amb ells d'una manera molt propera i, com s'acostuma a dir, hem pogut valorar les seves qualitats humanes més enllà de les artístiques (és un tòpic ben cert). En breu trauran un nou disc, el sisè de la seva carrera, que inclourà un DVD amb forces sorpreses. No us el deixeu perdre que aquesta gent esgota els discs ràpidament!

Per aquells que us vàreu perdre l'estrena de "Visions de Mar", pengem algunes cançons de l'espectacle, entre elles la balada "Bellamar", que parla amb nostàlgia del desaparegut edifici, provocant llagrimetes i una llarga ovació el dia de la cantada.
Vosaltres podreu emocionar-vos en privat però us advertim que la cançó és perillosa.

BELLAMAR (Visions de Mar)

LA PREMIANENCA (Visions de Mar)
AIGUA GELIDA (Visions de Mar)
LA ROSA DEL PORT (Visions de Mar)
EL MEU AVI (Videoclip)

SALIÓ DE JAMAICA (Videoclip)
RECORDS (Videoclip)
LA XALANA (Videoclip)
Podeu visitar la web del grup i el seu canal al You Tube, on hi trobareu més vídeos dels amics de Barca de Mitjana.

Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame

12.10.07

AFOTOS

PREMIÀ DE MAR DES DE L'IDEM
6.10.07
UNA MIRADA AL TALL REIVINDICATIU DE LA N-II
7.10.07
VISIÓ DE VISIONS DE MAR
7.10.07

PROGRAMA DOBLE A UN BAR DE SITGES
10.10.07

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

5.10.07

RECOMANACIÓ: "Material Sensible"

Ahir dijous , a les 23.15h, començava un nou programa a TV3 que esperàvem amb especial interès: "Material Sensible".
L'any passat, el programa es presentà com a novetat al Festival Memorimage i estàvem esperant poder veure'l. No va decebre'ns en absolut.
Va començar, ni més ni menys, que amb el material fílmic recuperat d'un geni de la literatura catalana com és en Pere Calders i amb els testimonis dels sus fills i nebot.

Desconeixem si els propers capítols tractaran històries de gent anònima o si pel contrari, seguiran cercant pel·lícules de gent coneguda i reconeguda, però si els protagonistes son desconeguts, les imatges en moviment tindran més pes per elles mateixes i les històries de ben segur que poden ser igualment interessants.
Sigui com sigui, recomanem el programa al 100%, la seva web i recordem una frase de la veu en of que, cap al final de l'episodi, diu "Persones, èpoques i espais. Els records queden enregistrats a les pel·lícules" i vet-ho aquí que gràcies a "filmadors amateurs" premianencs, també tenim molts records en moviment de Premià de Mar.
Adjuntem la sinopsi del programa, extreta del web de TV3.

"Material sensible" és una sèrie de tretze capítols que proposa un viatge singular per la història del segle XX utilitzant diverses col·leccions de pel·lícules familiars rodades per cineastes aficionats de totes les èpoques i tots els racons del país.

Els sentiments són un dels grans valors d'aquestes pel·lícules i el tret que les diferencia de la resta de gèneres del cinema aficionat. Els autors d'aquestes imatges filmaven les seves famílies, el naixement dels fills, les parelles, els casaments, els pares, els moments més íntims o els racons privats que volien fer perdurables en el temps.

Després de recuperar les pel·lícules, el segon objectiu del programa "Material sensible" consisteix a recuperar-ne el testimoni. Un àlbum sense algú que l'expliqui és un àlbum de fotos anònimes, així que les pel·lícules comentades pels mateixos protagonistes de les històries, els autors o els seus descendents assoleixen una dimensió encara més atractiva. El pas dels anys es veu en les fesomies dels entrevistats: nens petits són ara gent gran, es recorda amb felicitat els somriures del passat, però també hi ha espai per al record dels que ja no hi són.

El programa dedica un capítol de 25 minuts a cada família, en el qual es fa un repàs de les millors imatges de cada autor. Hi ha famílies de la Bisbal, l'Escala, Calafell, Igualada, Berga, Reus, Lleida, Andorra, Barcelona, Palma de Mallorca i també una de catalans que van viure l'exili de la Guerra Civil a Mèxic.

Llegeix un article publicat a "El País" clicant AQUÍ.

FRAGMENT D'UN CAPÍTOL NO EMÈS DE "MATERIAL SENSIBLE"

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

3.10.07

MERCAT DEL MAR, TALL DE LA N-II, HAVANERES, LACAJANEGRA I VÍDEOS!

Aquest cap de setmana, dues cites inaludibles amb la participació de
lacajanegra
PRODUCCIONS AUDIOVISUALS.

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame