<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

10.7.07

Ep, que això s'ha acabat!

Tal i com vàrem prometre pengem alguns dels vídeos que hem fet, des de LACAJANEGRA Produccions, per aquesta Festa Major.
La NIT DE COLLES, fou tot un èxit de participació i xafardeig, amb dotze colles participants i un munt d'espectadors. Presentaven els cracks de la comunicació local "Els Homes del Klan", els organitzadors no paraven de córrer perquè tot estigués a punt, contaven amb un jurat de luxe, els vídeos il·lustratius de cada prova eren molt divertits (modèstia a part) i els guanyadors, Els Corsaris de Premià, van fer un mural que et deixava amb la boca oberta.
Foto de Ràdio Premià de Mar
Què cal dir dels ja consolidats Premis de la Ràdio? Els presentadors van ser la Lola Busquets de Ràdio Premià de Mar i el guionista Pep Bras i comptaven amb quatre vídeos de suport audiovisual fets pels "mendalerendas": en un fèiem història dels premis i n'explicàvem la dinàmica, un altre servia d'homenatge al desaparegut Jaume Batlle i un parell més eren per veure les Iniciatives i els Premianencs nominats aquesta tercer edició.
Enguany el premi Eixample 80 al premianenc de l'any se l'ha endut la Pepita Pla, la "mestressa del Casc Antic" i el Sant Pau 13, a la millor iniciativa de l'any, els incansables lluitadors de la Plataforma Cívica Camí Ral.
Menció especial mereix el comentari d'en Rafel Anguera al rebre el guardó on denunciava, amb tota la raó del món, l'inexistent ressò mediàtic que se'n fa de les exigències dels membres de la Plataforma i dels ciutadans que fem força amb ells tallant la N-II el dia set de cada mes.
Aquesta manca de seguiment informatiu (només van venir mitjans al primer tall, després de la mort de l'Alcalde) fa palès el que ja tenim més que sabut: el que pot generar debats i polèmiques que no interessen als poderosos, no és ni serà mai noticia. Una vergonya.

Tornant a la Festa Major i als vídeos, hem optat per no penjar els del desembarcament ja que servien de suport pel muntatge escènic i quedarien absolutament fora de lloc. Ens sap greu pel Martí (ho sento company) però molts de vosaltres ja els vàreu veure el dia D a l'hora H.

Aquest any hem tingut a casa nostra una petita convidada d'honor que volia viure la Festa, la Marta, la nostra neboda.
Això d'anar amb nens és meravellós, fantàstic, màgic, fabulós però moooolt cansat.
Els papes i les mames que no us perdeu cap activitat infantil (i com ja sabeu se'n fan moltíssimes) mereixeu un premi.
Ara estimats amics només ens queda esperar (i col·laborar tothom qui ho desitgi) a la Festa Major de l'any vinent, on el pirata Omar i els seus bàrbars tornaran a ocupar el poble i ho faran per dotzena vegada. Tots ens hem quedat una mica tristos però penseu que l'Ester té més motius d'enyor que nosaltres.

Visca el nostre patró Sant Cristòfol!
Visca la comissió de Pirates i Premianencs!
Visca la Marta i LACAJANEGRA Produccions!

Vídeo d'Inici de la Gala dels Premis de la Ràdio

Vídeo d'homenatge a en Jaume Batlle

Vídeo de les Iniciatives nominades

Vídeo dels premianencs nominats

Vídeo de La Nit de Colles


Etiquetes de comentaris: , , , ,


Del.icio.us Meneame

6 Comments:

Anonymous Anònim said...

[u][b]Xrumer[/b][/u]

[b]Xrumer SEO Professionals

As Xrumer experts, we have been using [url=http://www.xrumer-seo.com]Xrumer[/url] for a large immediately now and recollect how to harness the colossal power of Xrumer and build it into a Spondulix machine.

We also provide the cheapest prices on the market. Assorted competitors desire order 2x or square 3x and a destiny of the time 5x what we responsibility you. But we believe in providing enormous service at a debilitated affordable rate. The large point of purchasing Xrumer blasts is because it is a cheaper substitute to buying Xrumer. So we plan to keep that mental activity in mind and afford you with the cheapest standing possible.

Not only do we take the best prices but our turnaround heyday for your Xrumer posting is wonderful fast. We intention pull someone's leg your posting done to come you discern it.

We also provide you with a ample log of affluent posts on contrary forums. So that you can see seeking yourself the power of Xrumer and how we hold harnessed it to benefit your site.[/b]


[b]Search Engine Optimization

Using Xrumer you can trust to apprehend thousands upon thousands of backlinks for your site. Myriad of the forums that your Place you settle upon be posted on have exalted PageRank. Having your association on these sites can categorically serve build up some cover quality help links and uncommonly boost your Alexa Rating and Google PageRank rating owing to the roof.

This is making your site more and more popular. And with this inflate in celebrity as well as PageRank you can think to see your milieu definitely superiority high in those Search Engine Results.
Above

The amount of conveyance that can be obtained aside harnessing the power of Xrumer is enormous. You are publishing your plat to tens of thousands of forums. With our higher packages you may still be publishing your locale to HUNDREDS of THOUSANDS of forums. Create 1 mail on a all the rage forum last will and testament inveterately rig out 1000 or so views, with say 100 of those people visiting your site. Modern imagine tens of thousands of posts on fashionable forums all getting 1000 views each. Your see trade longing function through the roof.

These are all targeted visitors that are interested or bizarre in the matter of your site. Imagine how assorted sales or leads you can achieve with this colossal gang of targeted visitors. You are literally stumbling upon a goldmine friendly to be picked and profited from.

Retain, Shipping is Money.
[/b]

TRAVERSE B RECOVER YOUR INFERIOR BLAST TODAY:


http://www.xrumer-seo.com

30/1/10  
Anonymous Anònim said...

Concur Our Risqu‚ Prices at www.Pharmashack.com, The Unequalled [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Chemist's foul up the whistle on after [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Elbow to Elegant Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Shopping register a Valuable Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] As a further to Your Nutriment ! We Manumit up Maker outstanding envisage [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

9/2/10  
Anonymous Anònim said...

Forge the essence with two backs casinos? conform with each other across this untried [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] coerce and trick evasively online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also endure look on to our blooming [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] hint at http://freecasinogames2010.webs.com and humble corporeal bucks !
another late-model [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] locality is www.ttittancasino.com , because german gamblers, baptize manumitted online casino bonus.

12/2/10  
Anonymous Anònim said...

You could easily be making money online in the hush-hush world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat marketing[/URL], It's not a big surprise if you haven’t heard of it before. Blackhat marketing uses alternative or misunderstood methods to generate an income online.

18/3/10  
Anonymous Anònim said...

[url=http://sverigeonlinecasino.net/ ]online casino [/url]"I don't know. All I know is that he has suffered, is suffering now, http://casinoonlinebonussverige.com online casino sverige online casino irresponsible head.

13/1/13  
Anonymous Anònim said...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]uk casino bonus[/url] brake the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]casinolasvegass.com[/url] autonomous no store reward at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]online casino
[/url].

5/2/13  

Publica un comentari

<< Home