<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

24.5.07

El debat frustrat sobre convivència

Aquesta és la nota conjunta dels cinc caps de llista que no han accedit a fer el debat que proposava la Coordinadora Premià x la Convivència:

Reunits els caps de llista dels partits que es presenten a les eleccions municipals del proper 27 de maig de 2007, CiU, PSC, PP, ERC, C’s (IC-V excusa l’assistència per problemes d’agenda), amb un únic assumpte a tractar, que és la convocatòria per la Coordinadora Premià x la convivència a un debat, valorem:

1. Que aquest debat no ha estat plantejat ni amb prou temps ni de manera adequada, pels motius següents:

La convocatòria ha estat enviada enmig de la campanya electoral, amb tant sols 8 dies d’antelació, quan els partits polítics i candidats ja tenen la seva agenda de campanya prevista i costa encabir-hi alguns actes.
El candidat del PP confirma que no ha rebut la convocatòria.
La Coordinadora confirma haver extret l’adreça de correu-e coma mínim d’un candidat incomplint la llei de protecció de dades i que ha publicitat el debat als mitjans de comunicació, abans d’haver-ho consensuat amb els candidats.
Hi ha candidats als que els consta que la carta que acompanya la convocatòria no ha estat subscrita per totes les entitats que integren la Coordinadora, ja que desconeixen la seva existència i contingut.
La Coordinadora anuncia que el debat es retransmetrà per la Ràdio Municipal, tot i no haver demanat els permisos corresponents a la Junta Electoral de Zona.
Que a la convocatòria del debat no hi consta el desenvolupament del debat (blocs, temps, ordre d’intervenció, moderadors).
Ràdio Premià de Mar ja té previst retransmetre un debat de candidats el proper dia 20 de maig i aquest si que ha estat preparat i consensuat amb prou temps i forma.

2. Que l’assumpte que planteja Coordinadora Premià x la convivència, que és el debat sobre la immigració, és quelcom que ens preocupa i molt als sotasignants i que en cap cas volem defugir, però pensem que fer-ho mitjançant un debat a menys de 5 dies de les eleccions no és la millor manera.

3. Que els sotasignants ens comprometem a, sigui quina sigui la configuració del nou consistori, treballar incansablement per afrontar el repte de la immigració per fer un Premià millor en tots els sentits, especialment pel que fa a la convivència.

Miquel Buch (Candidat de CiU)
Tomàs Esteban (Candidat del PSC)
Patrick Cruz (Candidat del PP)
Ernest Casadesús (Candidat d’ERC)
Celia Olmo (Candidata de C’s)

I aquest és el Manifest que els companys de la Coordinadora Premià x la Convivència han fet arribar a diversos mitjans de comunicació locals i comarcals com Ràdio Premià de Mar, El Punt, Tribuna Maresme i a d'altres nacionals que esperem que se'n facin ressò:

LA COORDINADORA PREMIÀ X LA CONVIVÈNCIA davant el fet que els candidats a l’alcaldia de Premià de Mar de CiU, PSC, ERC, PP i C’s, amb l’excepció, doncs, d’ICV-EUiA-EPM, han pres l’acord de refusar la proposta de la Coordinadora de participar en un debat radiofònic per a exposar les seves polítiques sobre convivència intercultural i acollida de nouvinguts, malgrat que tres d’ells inicialment havien comunicat llur disposició a participar-hi, MANIFESTA:

QUE darrera d’aquesta proposta hi ha un nombre important de persones i associacions que els darrers mesos han participat en l’elaboració de la carta oberta adreçada als alcaldables, on s’hi reflecteixen les inquietuts de la Coordinadora al voltant de la convivència intercultural i l’acollida de nouvinguts.

QUE totes les objeccions que aquests candidats han presentat al debat es centren en qüestions de forma, que són fàcilment resolubles si se’n té la voluntat.

I QUE del posicionament d’aquests alcaldables, malgrat tot, ja en podem deduir alguna cosa: tenen una política comuna pel que fa a la convivència intercultural, que consisteix en no tenir propostes o tenir por a parlar-ne. Perduda l’ocasió de saber-ho a temps, esperem que els propers quatre anys no ens ho confirmin.

Premia de Mar, 24 de maig de 2007

Coordinadora Premià x la Convivència

Nosaltres també esperem que que us equivoqueu, encara que la cosa pinta malament...

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame