<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

22.5.07

Debat tancat o obert debat a bat?

Ahir dilluns 21.5.07, tingué lloc al Centre Cívic el debat organitzat per Ràdio Premià de Mar entre els alcaldables d’aquestes properes eleccions municipals però, malauradament, de debat res de res.
Els candidats van limitar a presentar-se, a opinar sobre els temes proposats (urbanisme, participació ciutadana...) i a demanar el vot per a la formació política que representen. A l’inici, quan en Xavier Traïd (que feia de moderador) donà les indicacions pel desenvolupament del “debat”, apuntava l’opció a rèplica i contra rèplica que ningú va aprofitar. Tot molt suau vaja, una llàstima.

Nosaltres, que estem enregistrant alguns actes de campanya per a utilitzar-los l’any vinent, dins el capítol “Política inclòs al tercer i últim documental de LA MIRADA DELS PREMIANENCS, vàrem gravar les lectures de programa que feien els candidats i aquí pengem, dividit en dos vídeos, vint minuts de les dues hores que va durar.
No us penseu pas que des de La Mirada volguéssim veure marro, únicament esperàvem trobar un debat real, en el que els caps de llista contrastessin idees i opinions entre ells sense limitar-se a fer un repàs del seu programari.
Al final del “debat” radiat, un membre del públic es queixava del fet que no es permetés als assistents preguntar res als polítics que ens han de governar els propers quatre anys. Hi estem plenament d’acord però cal dir que el “debat” ja estava muntat així i els candidats ja sabien (nosaltres no) que els assistents només farien d’espectadors.


D’altra banda, els amics de la Plataforma Premià x la Convivència (que tampoc sabien que no hi hauria intervencions dels assistents) donaren als caps de llista una carta oberta en la que, entre d'altres coses, se’ls hi demana que facin balanç de la situació d’integració de les persones immigrades i donin a conèixer el model de ciutadania que proposen per Premià de Mar.
Per fer-ho, se’ls emplaça a participar en un debat radiofònic que esperem que tingui lloc ja que, com ells, pensem que és una qüestió que mereix ser tractada en profunditat. Estarem atents.
Podeu llegir la Carta Oberta “PARLEM D’IMMIGRACIÓ I CONVIVÈNCIA” clicant als textos que apareixen reduïts a dalt.


Descarrega el "debat" en mp3 clicant AQUÍ.

Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame

3 Comments:

Anonymous Anònim said...

Gràcies per mantenir-me informat, tot i que de vegades s'estigui millor en la ignorància, visto lo visto. I gràcies per fer de reporter del passat historico-musical del poble d'empenta, tot i que de vegades hi ha coses que més valdria oblidar...no, el tema badmoon està molt bé...sempre i quan no pengis la nostra 'versió' de Kiss...Una abraçada

23/5/07  
Blogger la mirada said...

Quan rebi el sobre amb els diners que et demano per evitar-te la vergonya del "Kiss", podràs estar tranquil. Fins llavors... tot és possible. Una abraçada!

23/5/07  
Blogger Àngel 'Soulbizarre' said...

soc membre de la coordinadora premià per la convivència, de fet n'era el portaveu fins que vaig considerar incompatible ser regidor i al mateix temps portaveu, per respecte a la pròpia coordinadora.

dit això, em sembla lamentable que els partits, exceptuant ICV.EUIA.EPM , hagin pactat no participar en un debat convocat per la coordinadora sobre el tema fonamental de la immigració a premià.

tinc la consciència tranquil·la sobre el tema: la meva coalició i la seva gent van dónar suport a la lluita contra la moguda xenofoba arran dels fets de la mesquita. Després ens vam proposar que els temes derivats del racisme, l'exclusió social i similars, haurien de ser eixos vertebradors, ho seguim defensant i pensem injustificable que buch,casadesús,olmo,esteban i cruz no vulguin anar a un debat d'aquestes característiques. en Quim Caimel i jo mateix hi hauriem anat amb el cap ben alt: denunciant el racisme, denunciant la vulneració de drets elementals als immigrants. Sempre ho hem fer així, fora de temps electorals. No amaguem les idees. Si la coordinadora ens convoca, nosaltres estarem on ens demanin.

El fons filmogràfic de la Mirada té un reportatge enregistrat a casa meva on s'explica (amb la meva veu) el que hem lluitat durant temps.

LA CONVIVÈNCIA ÉS EL TEMA FONAMENTAL DEL DEBAT CIUTADÀ.

23/5/07  

Publica un comentari

<< Home