<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

26.5.07

DIA DE...

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

24.5.07

El debat frustrat sobre convivència

Aquesta és la nota conjunta dels cinc caps de llista que no han accedit a fer el debat que proposava la Coordinadora Premià x la Convivència:

Reunits els caps de llista dels partits que es presenten a les eleccions municipals del proper 27 de maig de 2007, CiU, PSC, PP, ERC, C’s (IC-V excusa l’assistència per problemes d’agenda), amb un únic assumpte a tractar, que és la convocatòria per la Coordinadora Premià x la convivència a un debat, valorem:

1. Que aquest debat no ha estat plantejat ni amb prou temps ni de manera adequada, pels motius següents:

La convocatòria ha estat enviada enmig de la campanya electoral, amb tant sols 8 dies d’antelació, quan els partits polítics i candidats ja tenen la seva agenda de campanya prevista i costa encabir-hi alguns actes.
El candidat del PP confirma que no ha rebut la convocatòria.
La Coordinadora confirma haver extret l’adreça de correu-e coma mínim d’un candidat incomplint la llei de protecció de dades i que ha publicitat el debat als mitjans de comunicació, abans d’haver-ho consensuat amb els candidats.
Hi ha candidats als que els consta que la carta que acompanya la convocatòria no ha estat subscrita per totes les entitats que integren la Coordinadora, ja que desconeixen la seva existència i contingut.
La Coordinadora anuncia que el debat es retransmetrà per la Ràdio Municipal, tot i no haver demanat els permisos corresponents a la Junta Electoral de Zona.
Que a la convocatòria del debat no hi consta el desenvolupament del debat (blocs, temps, ordre d’intervenció, moderadors).
Ràdio Premià de Mar ja té previst retransmetre un debat de candidats el proper dia 20 de maig i aquest si que ha estat preparat i consensuat amb prou temps i forma.

2. Que l’assumpte que planteja Coordinadora Premià x la convivència, que és el debat sobre la immigració, és quelcom que ens preocupa i molt als sotasignants i que en cap cas volem defugir, però pensem que fer-ho mitjançant un debat a menys de 5 dies de les eleccions no és la millor manera.

3. Que els sotasignants ens comprometem a, sigui quina sigui la configuració del nou consistori, treballar incansablement per afrontar el repte de la immigració per fer un Premià millor en tots els sentits, especialment pel que fa a la convivència.

Miquel Buch (Candidat de CiU)
Tomàs Esteban (Candidat del PSC)
Patrick Cruz (Candidat del PP)
Ernest Casadesús (Candidat d’ERC)
Celia Olmo (Candidata de C’s)

I aquest és el Manifest que els companys de la Coordinadora Premià x la Convivència han fet arribar a diversos mitjans de comunicació locals i comarcals com Ràdio Premià de Mar, El Punt, Tribuna Maresme i a d'altres nacionals que esperem que se'n facin ressò:

LA COORDINADORA PREMIÀ X LA CONVIVÈNCIA davant el fet que els candidats a l’alcaldia de Premià de Mar de CiU, PSC, ERC, PP i C’s, amb l’excepció, doncs, d’ICV-EUiA-EPM, han pres l’acord de refusar la proposta de la Coordinadora de participar en un debat radiofònic per a exposar les seves polítiques sobre convivència intercultural i acollida de nouvinguts, malgrat que tres d’ells inicialment havien comunicat llur disposició a participar-hi, MANIFESTA:

QUE darrera d’aquesta proposta hi ha un nombre important de persones i associacions que els darrers mesos han participat en l’elaboració de la carta oberta adreçada als alcaldables, on s’hi reflecteixen les inquietuts de la Coordinadora al voltant de la convivència intercultural i l’acollida de nouvinguts.

QUE totes les objeccions que aquests candidats han presentat al debat es centren en qüestions de forma, que són fàcilment resolubles si se’n té la voluntat.

I QUE del posicionament d’aquests alcaldables, malgrat tot, ja en podem deduir alguna cosa: tenen una política comuna pel que fa a la convivència intercultural, que consisteix en no tenir propostes o tenir por a parlar-ne. Perduda l’ocasió de saber-ho a temps, esperem que els propers quatre anys no ens ho confirmin.

Premia de Mar, 24 de maig de 2007

Coordinadora Premià x la Convivència

Nosaltres també esperem que que us equivoqueu, encara que la cosa pinta malament...

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

22.5.07

Debat tancat o obert debat a bat?

Ahir dilluns 21.5.07, tingué lloc al Centre Cívic el debat organitzat per Ràdio Premià de Mar entre els alcaldables d’aquestes properes eleccions municipals però, malauradament, de debat res de res.
Els candidats van limitar a presentar-se, a opinar sobre els temes proposats (urbanisme, participació ciutadana...) i a demanar el vot per a la formació política que representen. A l’inici, quan en Xavier Traïd (que feia de moderador) donà les indicacions pel desenvolupament del “debat”, apuntava l’opció a rèplica i contra rèplica que ningú va aprofitar. Tot molt suau vaja, una llàstima.

Nosaltres, que estem enregistrant alguns actes de campanya per a utilitzar-los l’any vinent, dins el capítol “Política inclòs al tercer i últim documental de LA MIRADA DELS PREMIANENCS, vàrem gravar les lectures de programa que feien els candidats i aquí pengem, dividit en dos vídeos, vint minuts de les dues hores que va durar.
No us penseu pas que des de La Mirada volguéssim veure marro, únicament esperàvem trobar un debat real, en el que els caps de llista contrastessin idees i opinions entre ells sense limitar-se a fer un repàs del seu programari.
Al final del “debat” radiat, un membre del públic es queixava del fet que no es permetés als assistents preguntar res als polítics que ens han de governar els propers quatre anys. Hi estem plenament d’acord però cal dir que el “debat” ja estava muntat així i els candidats ja sabien (nosaltres no) que els assistents només farien d’espectadors.


D’altra banda, els amics de la Plataforma Premià x la Convivència (que tampoc sabien que no hi hauria intervencions dels assistents) donaren als caps de llista una carta oberta en la que, entre d'altres coses, se’ls hi demana que facin balanç de la situació d’integració de les persones immigrades i donin a conèixer el model de ciutadania que proposen per Premià de Mar.
Per fer-ho, se’ls emplaça a participar en un debat radiofònic que esperem que tingui lloc ja que, com ells, pensem que és una qüestió que mereix ser tractada en profunditat. Estarem atents.
Podeu llegir la Carta Oberta “PARLEM D’IMMIGRACIÓ I CONVIVÈNCIA” clicant als textos que apareixen reduïts a dalt.


Descarrega el "debat" en mp3 clicant AQUÍ.

Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame

20.5.07

Hi havia una vegada els God’s Phone i ara...

Dimarts passat el programa loops del C33 va emetre un concert dels premianencs (lo:muêso) amb entrevistes intercalades on els membres del grup, en Karlos, en Raül, l’Alfonso i en Juanma (que hi era sense ser-hi, veure el vídeo), explicaven els seus inicis i es remuntaven 13 anys enrera (això ens fa pensar en que els de la trentena comencem a tenir història) i com que ja fa temps que La Mirada dels Premainencs els devia un article, ens ha semblat un bon moment per escriure’l.
Ells deien 13 anys, però en fa algun més que una banda anomenada God’s Phone pujava als escenaris del poble per convertir-se en un referent local d’altres grups que van seguir, amb més o menys força, la obertura sonora que proposaven.
Eren els temps en que paraules com noise, indie o grunge començarien a sonar fins acabar esdevenint una moda, però ells ja portaven temps escoltant uns gèneres musicals que encara no tenien nom i a referents més concrets com per exemple The Pixies (memorable versió de “Isla de Encanta”), Sonic Youth, Fugazi o clàssics com Joy Division o The Stooges (fent versió de la versió “I wanna be your dog”, dels Parálisis Permanente), entre d’altres.
Alguns dels grups que orbitarien per aquesta escena musical sorollosa i premianenca foren els desapareguts Bad Moon, en el que jo mateix feia el que bonament podia amb la bateria i la vergonya, els Clowns, proveta dels magnífics Nisei que ara preparen el seu segon L.P. o els Visceral James, en el que en Karlos, baixista i cantant de God’s Phone, hi tocava la bateria.
Potser el record més potent que guardo d’aquella època pseudo musical és la d’haver compartit cartell, tocant amb Bad Moon, amb els meus idolatrats Lagartija Nick que l’any 97 avançaven en directe el seu fabulós Val del Omar al Pavelló de Premià de Mar, un any abans de que sortís a la venda el disc... però perdoneu-me, segueixo amb el que interessa: (lo:muêso).
Degut a la trista mort del guitarrista David “Boniato” (des d’aquí el més sentit record), els pioners God’s Phone es convertien en un trio: El Efecto Coriolis fins que, al 2001, incorporen al Juanma dels abans mencionats Visceral James formant els actuals (lo:muêso).
Després de gravar una demo amb temes del grup pont, l’any 2003 enregistraren el seu primer L.P., anomenat mutê, que tingué una molt bona acollida i que els permeté marxar de gira per tot el país i participar en importants festivals com el Fòrum de les Cultures o el Mercat De Música Viva De Vic del 2004.
Fa un parell d’anys, al 2005, editaren el seu segon treball (next:matêria), que presentaren amb èxit al Primavera Sound i que sorprengué novament als seguidors i a la crítica i del que en penjo els videoclips, entre els quals tinc l’honor d’haver fet el de la contundent “electrosweetmytochöndria” (els títols de les cançons delaten el seu sentit de l'humor).

Ara només ens queda esperar a que treguin el proper àlbum, el tercer doncs a la carrera dels (lo:muêso), però podrem obrir boca amb els dos nous temes inclosos en l’edició limitada d’un single, compartit amb els britànics Father of boone i en edició de viníl 7”, que ben aviat sortirà a la venda (compra'l AQUÍ). No us el podeu perdre!

Per a més info, visiteu lomuesoweb.com

Videoclips de (lo:muêso):
Electrosweetmytochöndria

Oj Da Jazen

Dancin' Like Robots

Pseudoshot PolaroideConcert de (lo:muêso) emès al programa Loops el dia 15.5.07:
I a més...
Vídeos dels desapareguts Bad Moon:
1r Concert del grup a l'I.E.S. Serra de Marina (1994)

Concert al Claro de Luna de Cabrera (1996)


Concert a Argentona (1997)

Fotos dels desapareguts Bad Moon:

La primera formació de Bad Moon i el retrobament, deu anys més tard
D'esquerra a dreta: en Xavi, en Miquel, en Toni, en Víctor i a baix la Sandra

La segona formació de Bad Moon en concert a l'Amistat
D'esquerra a dreta: en Xavi O., l'Ivan, la Laura, en Víctor i en Xavi G.

Etiquetes de comentaris: , , , ,


Del.icio.us Meneame

10.5.07

ELECCIONS MUNICIPALS: Comença la festa

Polítics...
Vota!

Ens falta la foto de la candidata per Ciutadans, no l'hem trobat

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame