<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

25.10.06

Melvin contra E.T. (La historia de Joaquín Blázquez) és el nou projecte documental de LACAJANEGRA

“Melvin contra E.T. (La historia de Joaquín Blázquez)” és un documental d’una hora de durada, pensat per televisió i que porta gestant-se més d’un any. A partir del mes vinent començarem a fer les entrevistes i n’hi ha moltes, així que ben bé tenim un parell o tres de mesos (Nadal està pel mig) per cobrir aquesta part de la producció, després li tocarà el torn a la gravació dels fragments de ficció, la postproducció, que es preveu llarga i feixuga, i la distribució. La història que expliquem la trobem apassionant i pensem que pot ser-ho per molta gent, de fet, d’això depèn que la puguem vendre.

Al ser aquest el nostre primer treball de pes i no tenir possibilitat de precompra televisiva, hem decidit d’arriscar-nos del tot, carregant nosaltres sols amb tota la feina i la responsabilitat sense acceptar cap mena de coproducció.

També innovem en el mètode de producció que, alhora, és una declaració de principis i que demana la participació popular en el finançament del documental. Ho trobareu tot explicat amb pels i senyals quan la web del projecte estigui activa però ara, amb aquest post, ja us en podeu fer una idea.

Ara ja està tot en marxa i no hi ha qui ho pari. Creiem que els primers en saber què estem fent sou els visitants d’aquest blog que, des de fa quasi un any, ens heu anat seguint i donant suport. Ara el necessitem més que mai així que no us talleu en fer comentaris o consultes que anirem responent en la mesura que ens sigui possible.

SINOPSI

A l’octubre de 1975 el dibuixant barceloní Joaquín Blázquez creà, per encàrrec de l’editorial americana “Warren Magazines”, a “Melvin”, protagonista de la historieta publicada l’any següent al número 49 de “Vampirella”, titulada “Then one foggy Christmas Eve”. Quina va ser la sorpresa d’en Joaquín quan, set anys més tard, un personatge molt similar al seu, saltà a la gran pantalla per convertir-se en una de les icones més importants del setè art: “E.T. l’Extraterrestre”.


TRACTAMENT

Després de crear a “Melvin”, Joaquín Blázquez va endinsar-se en una obscura espiral. Participà activament en una revista que fou un fracàs i , al 1978, va caure en una profunda depressió nerviosa que el va portar a escriure un diari de la seva malaltia i al•lucinats records autobiogràfics. Al estrenar-se “E.T.” es va obsessionar amb portar a judici a Steven Spielberg i morí, als quaranta anys, d’un infart cerebral provocat per la continuada ingestió de pastilles i alcohol que la seva diabetis no va suportar.

La complexa història d’en Joaquín Blázquez, el fil conductor del documental, transcorre en paral•lel a la generació d’historietistes espanyols que, a partir del 1970, lluitaren perquè els drets d’autor dels dibuixants fossin reconeguts i per a obtenir una major llibertat creativa. És, per tant, un documental sobre la història del còmic per adults a Espanya.

Mitjançant entrevistes intimistes, imatges d’arxiu i petites recreacions, revisarem l’època en la que autors espanyols, internacionalment reconeguts, van lluitar contra l’establert i penetrarem en la turmentada ment d’en Joaquín Blázquez.

Una important efemèride donarà, al 2007, un impuls addicional a aquest projecte ja que es compleixen vint i cinc anys de l’estrena mundial de “E.T. l’Extraterrestre”.

BREU BIOGRAFIA PROFESSIONAL DEL PROTAGONISTA

Joaquín Blázquez Garcés neix a Barcelona el 6 d’octubre de 1946. El seu primer treball professional el fa amb 13 anys per l’agència “Bardon Art” i als 18 ja realitza la seva primera sèrie, “Buffalo Bill”, amb el clàssic format apaïsat dels quaderns d’aventures. Després de dedicar-se al còmic humorístic, al 1975 contacta amb l’agència barcelonina “Selecciones Ilustradas” amb la intenció de publicar als Estats Units per la “Warren Magazines”. Les seves primeres proves foren acceptades i decideix treballar amb guions americans fins que, al 1977, participa activament en la revista “Eh!”, que tanca després de 10 números, i torna a “Bardon” per treballar per al mercat anglès. Immediatament contacta amb l’“Editorial Norma” on segueix fent sèries romàntiques per Anglaterra. Aquest mateix any Blázquez pateix una crisi creativa i cau en una depressió nerviosa que l’apartarà del món del còmic fins que, a finals del 1978, accepta realitzar una sèrie per Alemània. Fins 1983 publica obres a diversos països i, al estrenar-se “E.T.”, s’obsessiona en reclamar els drets d’autor per el disseny de la criatura. Mor al 1986 sense obtenir resultats.

NOTES DEL DIRECTOR

A principis dels anys 70 es van traslladar a Premià de Mar, un poble proper a Barcelona, un grup de dibuixants, guionistes i editors transcendentals en la història del còmic per adults a Espanya.

Sóc de Premià de Mar i en el meu edifici, dos plantes més avall, hi vivien en Joaquín i la Conchita (la seva dona). Ara, la vídua ha de traslladar-se deixant forçosament el pis que des de 1971 tenien llogat i, fent la mudança, ha retrobat carpetes de dibuix, pel•lícules súper 8, diaris i escrits personals, retalls de premsa, cartes a Spielberg i una maleta plena d’esbossos que feia més de dues dècades que no revisava. Ara tampoc ha pogut fer-ho i m’ha donat tot el material perquè l’estudiï i el conservi. És una ocasió privilegiada per conèixer un important període de la historieta espanyola i rescatar la polèmica lluita d’en Joaquín contra Steven Spielberg.

Mira't el TEASER (en Alta Resolució), una mena de "pre trailer" del documental.
Et recomanem que cliquis el "play" i després el posis en
"pause" un parell de minuts perquè puguis veure'l bé.Fragment de l'entrevista a Juanma Bajo Ulloa 15.10.06


Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

9 Comments:

Anonymous Anònim said...

Que sorpresa!

Soy muy aficionado al comic y hace bastantes años lei un mini reportaje, creo recordar que fue en la revista cimoc, sobre el caso "melvin vs. ET". Fue la tipica historia que te impacta y la comentas con la gente. Cuando la conversacion derivaba hacia temas con el cine, el comic, la industria audiovisual, etc... ahí estaba yo para explicar el drama de Joaquin Blázquez. La verdad es que la mayoria de las veces obtenia por respuesta miradas de incredulidad y desconocimiento. Nunca hable con nadie que conociera la historia ni recuerdo haber visto el caso en prensa o television. Con el tiempo me fui olvidando del tema y hoy me encuentro con la sorpresa del proyecto que teneis entre manos. Ya tengo ganas de ver el resultado y creo que seria muy interesante que dedicarais parte del metraje a contar algo sobre el "Grupo Premia3".

Animo

27/10/06  
Anonymous Anònim said...

Voy de sorpresa en sorpresa con vosotros. Espero entrar en la página Web que indicais, para saber cómo puedo colaborar dentro de mis posibilidades, claro.

Me impactó el recuadro
"No nos reduzcáis a un kit de superviviencia"

Es un golpe a la conciencia para replantearnos nuestra relación con todas estas personas a las que nos quieren hacer creer que son un "problema" para distraernos de nuestra responsabilidad, desde nuestras privilegiadas poltronas...

Suerte en vuestro proyecto, cordialmente,

Nuria

28/10/06  
Anonymous Anònim said...

Interesante proyecto

31/10/06  
Anonymous Anònim said...

No sabia nada de esto. No os lo estaréis inventando?

31/10/06  
Anonymous Anònim said...

No company, és ben veritat t'ho asseguro. ¿Sembla increible no?

2/11/06  
Anonymous Anònim said...

Siempre me sorprendo al entrar en vuestra página. Ahora esta "historia " que estáis preparando me llena de curiosidad. Trataré de contribuir de alguna forma para daros apoyo, claro.

El recuadro de "No nos reduzcáis a un kit de supervivencia", me ha impactado e invita a la reflexión para modificar si es el caso nuestra visión.

Bien una vez más mi felicitación.

3/11/06  
Anonymous Anònim said...

M'ha encantat descobrir aquesta història!! Continueu, em sembla apassionant. Anims!!

3/11/06  
Anonymous Anònim said...

Gràcies pel suport. Estem més liats que mai i, a més sense internet (ara xuclem per Wi Fi). Anirem informant al blog www.melvincontraet.blogspot.com.

6/11/06  
Anonymous Anònim said...

Nois, heu aparegut a http://meneame.net !
Felicitats, perquè esteu començant a cridar l'atenció d'un públic força interessant!

Petons!

14/11/06  

Publica un comentari

<< Home