<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

16.10.06

El Correllengua 2006 i el futur de l'Arxiu Fílmic

Dissabte passat, dins dels actes del Correllengua 2006, el vídeo “Els premianencs i el Català” es passava a la Plaça de la Sardana. Entre la lectura d’un manifest en pro de l’ús social del català, escrit pel mestre Martí Rosselló, i el concert dels illencs Antònia Font va projectar-se el reportatge que l’Ajuntament va encarregar-nos una setmana abans sobre la realitat de la nostra llengua a Premià de Mar. S’encarregaren del guió els radiofònics companys de Els Homes del Klan que també conduïen el vídeo fent de presentadors i posant el micròfon davant de premianencs i premianenques de distints orígens i procedències (rodolí).

Per veure el vídeo segueix les instruccions al peu de la foto.

El vídeo dura 27 minuts i pesa força.
Clica damunt la foto i posa el video en pause (||) uns minuts.
Així es carregarà bé.
Si vols descarregar-te'l, clica
aquí.

Tot plegat va ser una bogeria. Portàvem un parell de dies intentant d’entrevistar al cineasta Juanma Bajo Ulloa, que venia com a membre honorífic del jurat del Festival Eròtic i volíem aprofitar l’avinentesa de que corria per Barcelona per fer-li quatre preguntes relacionades amb el nostre nou projecte. Dijous ens digueren que arribaria l’endemà, divendres que estava atenent a d’altres mitjans de comunicació i dissabte que no podia així que estàvem, per la nit, menjant-nos unes seques amb botifarra a la Plaça de la Sardana i creuant els dits perquè diumenge, finalment, pogués atendre’ns.

Vàrem aconseguir-ho i, a més, l’entrevista fou realment interessant. Així doncs, en Juanma va convertir-se en el primer entrevistat del nou documental que estem preparant i del que en tindreu més informació quan la web del projecte estigui enllestida.

Ahir diumenge, un dia considerat normalment de descans, també vam treballar. La gravació era a Barcelona per aconseguir les imatges que ens serviran per fer el "teaser", una mena de "trailer" breu o avanç del que serà el documental i que penjarem a la futura web.


Però no patiu estimats conciutadans, per molt “liats” que estiguem, no pensem abandonar el projecte documental de La Mirada del qual en traurem la segona part al Sant Jordi de l’any vinent. El que sí volíem recordar-vos és que l’Arxiu depèn de tots i que nosaltres podrem ocupar-nos cada cop menys d’enregistrar els aconteixements del poble. És per això que us demanem que us hi impliqueu més i que vosaltres, que formeu part d’entitats, graveu i documenteu els actes que dueu a terme i ens en passeu una copia que guardarem, curosament, a l’Arxiu Fílmic de Premià de Mar perquè aquest es faci cada any més i més gran.

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame