<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

13.4.09

És l'hora dels adéus...

Els blocs abandonats, igual que els llocs físics en desús, sempre son tristos. L’espai, en aquest cas virtual, on hi havia hagut una activitat més o menys constant durant anys es paralitza i ocupa un indret intangible a la xarxa que els usuaris cada cop visiten amb menys freqüència. Es clar, no hi ha moviment.

Al igual que passa entre les persones, un projecte crea amb qui el duu a terme una relació molt estreta, tant com un vulgui implicar-s’hi, i quan finalment el conclou cal passar un període de dol que resulta fonamental per pair la pèrdua. Això és, si fa no fa, el que ha passat amb “La Mirada dels Premianencs”.

Han estat cinc anys de recerca audiovisual, recollint uns documents que ens han permès reconeixe'ns a nosaltres mateixos d’una manera aliena i a la vegada propera. Les mirades particulars dels premianencs i premianenques que han cedit les seves imatges i dels esdeveniments de la ciutat que nosaltres mateixos hem anat enregistrant, son d’un valor que no podem obviar i ha calgut ser constant en les gravacions, treballar pacientment i demostrar un afecte especial per les vides i els espais de Premià de Mar, cremats amb la llum del passat al cel•luloide que s’ha digitalitzat.
El bloc ens ha acompanyat durant tot el procés de creació de l’Arxiu Audiovisual i nasqué amb la voluntat de publicitar el projecte i poder aconseguir noves filmacions però, al final, pràcticament tot hi tenia cabuda.

Com ja sabeu, hem finançat el projecte amb els DVDs documentals anomenats “La Mirada dels Premianencs. Passat, present i futur de Premià de Mar” i, actualment, el títol té més sentit que mai. Al capítol “El Teatre”, de la tercera part, s’explicava la voluntat de renovar l’Amistat i ja s’ha posat fil a l’agulla, a “Fira del Llibre i Publicacions”, inclòs correctament al segon lliurament, és parlava de la futura construcció de la nova biblioteca que ja s’està construint i, a la primera part, seguíem la lluita de la Plataforma Cívica Camí Ral inclosa dins “L’Autopista i el Camí Ral”. Malgrat que en aquest últim cas encara no s’han satisfet les demandes de tot un poble per lliurar-se de la maleïda N-II, de ben segur que ho acabarem veient.

Fer aquests documentals, sempre inacabats i millorables, ens han permès de recollir uns testimonis molt interessants, construint un també remarcable Fons de la Memòria Oral. Alguns dels entrevistats malauradament ja no hi son i els hi vàrem dedicar l’última part que, ara ja podem dir-ho, ens sembla el millor dels tres lliuraments. Hi ha un munt de gent però que, per manca de temps, col•laboradors i recursos, no hem pogut enregistrar i des d’aquí us emplacem a fer-ho. Només cal una càmera senzilla, molta curiositat i la voluntat de crear quelcom vertaderament perdurable. Animeu-vos!

Aquest Sant Jordi no muntarem la paradeta on veníem els DVDs, però per aquelles casualitats de la vida correrem per allà i enguany, després de tres anys, només passejarem, xafardejarem i gaudirem de la Diada tranquil•lament.

Així doncs, a pocs dies de Sant Jordi, ens acomiadem de tots vosaltres. Aquest serà, ara si, l’últim que veureu publicat a “La Mirada dels Premianencs”, però el bloc romandrà ocupant un petit espai inactiu a la xarxa perquè pugueu visitar-lo quan vulgueu, fer ús dels enllaços premianencs o mirar els arxius del que hem anat publicant durant aquest temps i potser, entre bajanades sense sentit, trobeu quelcom que us interessi. Aquest és el nostre desig.

En breu, esperem poder-vos donar notícies de l’emplaçament de l’Arxiu Audiovisual i del Fons de la Memòria Oral... però d’això ja us n’assabentareu per altres canals.

Moltes gràcies als “mirons” i a les “mirones”
que ens heu donat el vostre suport...
Fins sempre!

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

83 Comments:

Blogger SOUNDA' said...

L'autor ha eliminat aquest comentari.

18/4/09  
Blogger SOUNDA' said...

Un plaer aquesta finestra oberta al món visual i mirón de Premià Mar, bona feina!!!

Salut, companys!!

18/4/09  
Blogger Àngel 'Soulbizarre' said...

no no no no no no no no

no deixeu de mirar!!!!

us enyoro!!!!!!!!!!!

20/4/09  
Anonymous rocapeluda@gmail.com said...

Bones,

Doncs una autèntica llàstima tot plegat. és un bon indret per passar-hi bones estones. Un tros de la blogosfera premianenca desapareix.

Enhorabona per la feina feta.
Salut.

20/4/09  
Blogger Àngel 'Soulbizarre' said...

sou un espectre i tornareu...

16/6/09  
Blogger Diana said...

Che! Feia no res que us havia trobat i ara marxeu? I ara com m'asabento de coses que pasen al poble que m'ha acollit?

13/7/09  
Anonymous Anònim said...

preberite celoten blog, kar dober

19/11/09  
Anonymous Anònim said...

Hey,

Do you guys watch movies in theater or on internet? I use to rent DVD movies from [b]Redbox.com[/b]. Recently I discovered that we can watch all new movies on internet on day, they are released. So why should I spend money on renting movies??? So, can you guys please tell me where I can [url=http://www.watchhotmoviesfree.com]watch latest movie Iron Man 2 2010[/url] for free?? I have searched [url=http://www.watchhotmoviesfree.com]Youtube.com[/url], [url=http://www.watchhotmoviesfree.com]Dailymotion.com[/url], [url=http://www.watchhotmoviesfree.com]Megavideo.com[/url] but, Could not find a good working link. If you know any working link please share it with me.


Thanks

10/4/10  
Anonymous Anònim said...

i pledge criteria for accutane

http://accutane.socialgo.com

3/6/10  
Anonymous Anònim said...

start student loans credit card collection statute of limitations. bad credit car loans in missouri, [url=http://lowcreditpersonalloans.com/content/fast-cash-personal-loan-no-credit-check-and-very-fast/]10000 personal loan no credit check[/url]. no verification pay day loans, coast central credit union.

22/8/11  
Anonymous Anònim said...

I'm not sure exactly why but this website is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I'll check back later on and see if the
problem still exists.
My web page : cheap throwback jerseys

14/12/12  
Anonymous Anònim said...

Not only for their amazing appear, these Skyline footwear also
have exceptional capabilities. Right here are many guidelines to receive began
off. The preliminary Oxygen Ideal design which has been manufactured experienced been the
ecosystem Most 1. Hence, the runner can just take treatment method of his
ft fairly perfectly. http://Www.Airmax90S2013.Co.uk/

25/2/13  
Anonymous Anònim said...

Please let me know if you're looking for a article writer for your weblog. You have some really great articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some material
for your blog in exchange for a link back to mine.
Please blast me an e-mail if interested. Many thanks!


Also visit my website - michael kors jewelry collection

27/3/13  
Anonymous Anònim said...

I don't even know the way I finished up right here, however I believed this publish was good. I don't know who you might be but definitely you're going to a famous blogger if you aren't already.
Cheers!

Here is my webpage - 2013rolexfreeshippig.com

28/3/13  
Anonymous Anònim said...

Hey very nice blog!

Stop by my homepage レイバンメガネ

28/3/13  
Anonymous Anònim said...

Can you tell us more about this? I'd love to find out more details.

Check out my web site ... レイバンサングラス

30/3/13  
Anonymous Anònim said...

Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting
for your further write ups thank you once again.

Visit my blog: レイバンサングラス

30/3/13  
Anonymous Anònim said...

Why people still use to read news papers when in this technological world all
is presented on web?

Feel free to surf to my homepage; オークリー アウトレット

30/3/13  
Anonymous Anònim said...

Great article! We are linking to this particularly
great article on our site. Keep up the great writing.


Stop by my web site: ゴーグルオークリー

31/3/13  
Anonymous Anònim said...

Right now it sounds like Drupal is the best blogging platform available right now.
(from what I've read) Is that what you're using on your blog?


Feel free to visit my web blog :: http://www.rolexsale-shop.com

31/3/13  
Anonymous Anònim said...

Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin
for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm
having difficulty finding one? Thanks a lot!

Feel free to surf to my page; 激安プラダ バッグ

31/3/13  
Anonymous Anònim said...

I think the admin of this web site is actually working hard for his site, for the reason that here every data is quality
based material.

Visit my blog post ... comyr.com

31/3/13  
Anonymous Anònim said...

If you desire to improve your knowledge just keep visiting this
website and be updated with the most up-to-date information posted here.


Here is my homepage: www.christianlouboutinoutletshop2013.com

7/4/13  
Anonymous Anònim said...

I've been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website. Studying this information So i'm glad
to express that I have an incredibly just right
uncanny feeling I came upon exactly what I needed.
I such a lot unquestionably will make sure to don?
t disregard this website and give it a look regularly.


Also visit my site :: サングラス オークリー

8/4/13  
Anonymous Anònim said...

Touche. Solid arguments. Keep up the good effort.


Also visit my web site: 激安レイバン

8/4/13  
Anonymous Anònim said...

WOW just what I was looking for. Came here by
searching for レイバン

Here is my webpage ... レイバンサングラス

9/4/13  
Anonymous Anònim said...

Thanks , I've just been looking for information approximately this topic for a while and yours is the greatest I've
discovered so far. But, what in regards to the bottom line?

Are you certain about the supply?

Here is my homepage - connectback2.me

10/4/13  
Anonymous Anònim said...

Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in
it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit,
but other than that, this is fantastic blog. An excellent read.
I will certainly be back.

Stop by my website - レイバンメガネ

10/4/13  
Anonymous Anònim said...

Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering
if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?
Thanks a lot!

my webpage: walkerhomedesign.com

11/4/13  
Anonymous Anònim said...

It is appropriate time to make some plans for the future and it's time to be happy. I've read this post and
if I could I want to suggest you some interesting things or tips.
Perhaps you can write next articles referring to this article.

I want to read more things about it!

Stop by my web blog: http://m2bob-forum.eu/

16/4/13  
Anonymous Anònim said...

Appreciation to my father who stated to me about this webpage, this web site is in fact awesome.


my web-site :: トリーバーチ パンプス

16/4/13  
Anonymous Anònim said...

This website was... how do I say it? Relevant!
! Finally I've found something which helped me. Thanks a lot!

Feel free to visit my web page - クリスチャンルブタン

16/4/13  
Anonymous Anònim said...

You could definitely see your skills in the work you write.
The world hopes for even more passionate writers like you who aren't afraid to say how they believe. At all times go after your heart.

my web-site オークリー

18/4/13  
Anonymous Anònim said...

Thank you for every other excellent post.
Where else may just anyone get that kind of information in such an ideal means of writing?
I have a presentation next week, and I'm at the look for such information.

Have a look at my homepage ... レイバンサングラス

18/4/13  
Anonymous Anònim said...

I love what you guys are usually up too. This kind of clever work and exposure!
Keep up the excellent works guys I've included you guys to my own blogroll.

Check out my site; Pas cher air max

29/4/13  
Anonymous Anònim said...

Hi friends, how is all, and what you want to say concerning this post, in my view its truly amazing designed for me.


My web-site; nike schuhe sale

29/4/13  
Anonymous Anònim said...

It's truly a nice and helpful piece of information. I'm satisfied that you
shared this useful information with us. Please keep us informed like this.
Thanks for sharing.

My webpage - スニーカー nike

29/4/13  
Anonymous Anònim said...

I do not even know the way I stopped up right here, however I assumed this publish
was good. I don't realize who you might be however definitely you are going to a famous blogger for those who aren't already.
Cheers!

Feel free to visit my web page; air max france

29/4/13  
Anonymous Anònim said...

Hi there! I know this is kinda off topic but I'd figured I'd ask.

Would you be interested in exchanging links or maybe
guest writing a blog article or vice-versa? My blog addresses a lot of
the same subjects as yours and I feel we could greatly
benefit from each other. If you are interested feel free to send
me an email. I look forward to hearing from you!
Terrific blog by the way!

Visit my web page: www.airmaxnikeonlinestore.com

29/4/13  
Anonymous Anònim said...

I read this paragraph fully concerning the comparison of
latest and preceding technologies, it's remarkable article.

Check out my homepage: billig nike air max

29/4/13  
Anonymous Anònim said...

Hi, this weekend is nice designed for me, as this
time i am reading this wonderful informative post here at my home.


Here is my weblog :: www.nikeairmaxseason.com

29/4/13  
Anonymous Anònim said...

It's really very complicated in this full of activity life to listen news on Television, therefore I simply use web for that reason, and get the hottest information.

Also visit my weblog; http://classifieds.fergotech.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=DickBelch

29/4/13  
Anonymous Anònim said...

Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your blog?
My website is in the very same niche as yours and my users would genuinely
benefit from some of the information you provide here.
Please let me know if this okay with you.
Regards!

My web-site nike air max

29/4/13  
Anonymous Anònim said...

I'm really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it's rare to see a great blog like this one these days.


Review my page ... cheap ray bans

1/5/13  
Anonymous Anònim said...

Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just too wonderful. I actually like what you have acquired here, certainly like what you're stating and the way in which you say it.
You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible.
I can't wait to read much more from you. This is actually a tremendous web site.

Have a look at my web blog Replica Rolex Watches

6/5/13  
Anonymous Anònim said...

Link exchange is nothing else however it is just placing the
other person's weblog link on your page at proper place and other person will also do same in favor of you.

Feel free to visit my web-site: Replica Rolex Watches

6/5/13  
Anonymous Anònim said...

Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where
I could get a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having
difficulty finding one? Thanks a lot!

Also visit my web blog - Replica Rolex Watches

6/5/13  
Anonymous Anònim said...

Can I just say what a comfort to discover somebody that
truly understands what they are discussing over the internet.
You actually know how to bring an issue to light and make it important.
A lot more people ought to look at this and understand this side of the story.
It's surprising you aren't more popular given
that you definitely possess the gift.

Feel free to visit my weblog Replica Rolex Watches

8/5/13  
Anonymous Anònim said...

It's awesome to pay a quick visit this web page and reading the views of all colleagues about this piece of writing, while I am also zealous of getting knowledge.

Here is my web blog :: bahtsizbedeviler.com

15/5/13  
Anonymous Anònim said...

Hey very interesting blog!

My blog: クリスチャンルブタン

16/5/13  
Anonymous Anònim said...

Having read this I thought it was very informative.
I appreciate you finding the time and energy to put this short article together.

I once again find myself spending way too much
time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!


Take a look at my web page: モンスタービーツ

17/5/13  
Anonymous Anònim said...

Appreciate this post. Let me try it out.

Also visit my page ... オークリー サングラス

17/5/13  
Anonymous Anònim said...

I'm amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that's equally educative and engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head.
The problem is something that not enough people are speaking intelligently about.
I am very happy that I stumbled across this in
my hunt for something concerning this.

my blog; www.kaijao.com

17/5/13  
Anonymous Anònim said...

Thanks for a marvelous posting! I actually enjoyed reading it,
you are a great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back down the road.
I want to encourage you continue your great posts, have a
nice evening!

My web site: monster beats

17/5/13  
Anonymous Anònim said...

great submit, very informative. I wonder why the opposite specialists of
this sector do not notice this. You should proceed your writing.
I'm sure, you have a great readers' base already!


Also visit my site :: www.forgetfulnotforgotten.com

17/5/13  
Anonymous Anònim said...

Appreciation to my father who shared with me concerning this weblog,
this website is genuinely remarkable.

Also visit my weblog - エアジョーダン

17/5/13  
Anonymous Anònim said...

Great article, totally what I was looking for.

Feel free to visit my web site :: オークリーメガネ

17/5/13  
Anonymous Anònim said...

Howdy! I could have sworn I've visited this website before but after browsing through many of the articles I realized it's new
to me. Anyways, I'm definitely pleased I discovered it and I'll be bookmarking it and checking
back regularly!

my site :: monster ヘッドホン

17/5/13  
Anonymous Anònim said...

At this moment I am ready to do my breakfast, when having my breakfast coming yet again to read other news.Here is my blog post - http://www.chloeoutletstore2013.com

18/5/13  
Anonymous Anònim said...

What's up Dear, are you genuinely visiting this web site daily, if so afterward you will absolutely obtain pleasant know-how.

my website :: エアジョーダンスニーカー

18/5/13  
Anonymous Anònim said...

It's appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

my web site :: red bottom shoes

18/5/13  
Anonymous Anònim said...

Pretty! This has been a really wonderful article.
Many thanks for supplying this info.

Check out my page - christian louboutin shoes

18/5/13  
Anonymous Anònim said...

This is my first time go to see at here and i am truly pleassant to read everthing at
one place.

my web site rayban サングラス

18/5/13  
Anonymous Anònim said...

Greetings from Idaho! I'm bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I love the info you present here and can't wait to take
a look when I get home. I'm shocked at how quick your blog loaded on my phone .. I'm not
even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good site!


Feel free to visit my website ... www.abercrombiefitchclothesoutletsale.com

18/5/13  
Anonymous Anònim said...

I'd like to find out more? I'd love to find out more details.


my blog post :: monster beats

19/5/13  
Anonymous Anònim said...

Hi there, I enjoy reading through your post. I like to write a little comment to support you.


Visit my web site トリーバーチ

20/5/13  
Anonymous Anònim said...

Avonex is an intramuscular injection given immediately
after a week. Faultlessly well-kept toenails end up being also a large
craze considering that a lot of the 40s. To receive Local
Shoe Articles in the Dallas area by this author, subscribe proper.
So positive, that you might be hoping it could rain usually.
http://intstatus.yomura.jp/staciejef/all

23/5/13  
Anonymous Anònim said...

I just couldn't depart your website before suggesting that I really loved the standard info an individual supply on your visitors? Is gonna be back steadily to check out new posts

Here is my web blog; Replica Rolex Watches

27/5/13  
Anonymous Anònim said...

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts.
After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again
very soon!

Look at my website ... elephantzine.blogspot.fr

27/5/13  
Anonymous Anònim said...

Hi, its fastidious paragraph on the topic of media print, we all know media is
a great source of information.

Look at my web-site ... Replica Rolex Watches

27/5/13  
Anonymous Anònim said...

Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues
with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to
no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?


Feel free to visit my blog post: Replica Watches

28/5/13  
Anonymous Anònim said...

Fantastic goods from you, man. I've take into account your stuff previous to and you are simply extremely wonderful. I actually like what you've bought here,
certainly like what you are saying and the way in which wherein you say it.
You're making it entertaining and you still take care of to stay it smart. I cant wait to learn far more from you. This is really a terrific website.

Feel free to visit my site - Replica Rolex

28/5/13  
Anonymous Anònim said...

Touche. Outstanding arguments. Keep up the amazing effort.


My page ... コーチ財布

30/5/13  
Anonymous Anònim said...

Asking questions are genuinely fastidious thing if you are not understanding anything completely,
except this paragraph gives good understanding yet.

Here is my page - クリスチャンルブタン

30/5/13  
Anonymous Anònim said...

Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day.
It will always be interesting to read articles from other authors and practice something from their websites.


Look at my website club.eraysecure.com.tw

30/5/13  
Anonymous Anònim said...

What's up Dear, are you genuinely visiting this web page on a regular basis, if so then you will without doubt get pleasant knowledge.

Also visit my blog: http://www.pszweb.com/

30/5/13  
Anonymous Anònim said...

Nice post. I learn something new and challenging on websites I
stumbleupon every day. It will always be interesting to read articles from other authors and practice something from their websites.


Check out my web page - club.eraysecure.com.tw

30/5/13  
Anonymous Anònim said...

Hi would you mind letting me know which webhost you're working with? I've loaded your blog in 3 completely different
internet browsers and I must say this blog loads a lot
quicker then most. Can you recommend a good web hosting provider at
a fair price? Thanks a lot, I appreciate it!

my blog post ... redsolehighheelshoes.com

30/5/13  
Anonymous Anònim said...

Excellent post. Keep posting such kind of information on your site.
Im really impressed by your blog.
Hi there, You've done an incredible job. I'll certainly digg it and for my part suggest to my friends.

I'm sure they will be benefited from this website.

Feel free to surf to my blog: ルブタン靴

31/5/13  
Anonymous Anònim said...

Hello, i think that i saw you visited my blog so i came
to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my
site!I suppose its ok to use a few of your
ideas!!

my site; アバクロ店舗

2/6/13  
Anonymous Anònim said...

Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your site?
My blog is in the exact same area of interest as yours and my visitors would really benefit from a lot of the information you provide
here. Please let me know if this alright with you. Many thanks!


Feel free to surf to my weblog :: Air max billig

17/6/13  
Anonymous Anònim said...

These are really wonderful ideas in concerning blogging.
You have touched some pleasant factors here.

Any way keep up wrinting.

Feel free to visit my blog post: air max schuhe

17/6/13  
Anonymous Anònim said...

Hey very nice blog!

my homepage グッチ 財布 - latestmodelsgutchi.com -

17/6/13  

Publica un comentari a l'entrada

<< Home