<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

4.11.08

Un any més, al Memorimage!

Es clar que no. No faltarem pas a la cita anual que ja hem contret amb aquest fantàstic festival, que ha acollit la nostra trilogia documental des del principi.
Al 2006 presentàvem a Reus la 1a part de La Mirada dels Premianencs, al 2007 la 2a part i ens endúiem el premi al millor videoclip per "Electrosweetmytochöndria" dels amics (lo:muêso) fet, íntegrament, amb imatges d'arxiu lliures de drets (Public Domain) i enguany hi serem amb la 3a.
A més aquest any es projectarà el capítol de "L'EDUCACIÓ", un clar tribut formal (altres en dirien còpia o plagi i no van gens errats) a la magnífica "Canciones para después de una guerra" del mestre Basilio Martin Patino al que , curiosament, s'homenatja en aquesta edició.
Serà un honor total i absolut compartir festival (i qui sap si algunes paraules) amb un dels mestres que tant clarament ens ha influenciat. Per tant, i com a compensació, fem publicitat d'un pack de DVD's que ha sortit fa ben poc al mercat, amb 9 treballs (a quin millor) del Basilio Martin Patino. El pack el podeu podeu trobar fàcilment, al preu d'uns 45€, i recomanem (ja que estem en temps de crisi) que les Biblioteques més properes l'adquireixin, així tothom en podrà gaudir gratuïtament (Senyor Rosselló, faci pressió!).

A més, i perquè ningú no digui que el nostre web és avorrit, us proposem un senzill passatemps,: Heu de trobar als "vouyers" a la foto de sota, de la gala de l'any passat. Us hi animeu?
Ens veiem al Memorimage 2008!

Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame

3 Comments:

Anonymous Anònim said...

Del Martín Patino, hi ha quatre coses que no em puc treure del cap. Primer: que es digui Basilio. Segon, que comparteixi el meu nom en el seu cognom. Tercer: el monument cinematogràfic anomenat "Canciones para después de una guerra". Quart: els estres que apareixen en aquest DVD, en què l'autor és entrevistat.
Només recordo haver vist una sola pel·lícula d'aquest personatge, però no em puc treure del cap que l'he vista ell. Els que semblen petits quasi sempre són els més grans.

7/11/08  
Anonymous Anònim said...

Rectificacions:
extres.
vist a ell.
Les precipitacions, que no sempre són de pluja.

7/11/08  
Blogger la mirada said...

Doncs a fer pressió Martí, que aquest pack de DVD's els hauria de tenir la Biblio i vostè, amb les seves connexions amb les altes esferes i el seu encant natural, pot aconseguir-ho fàcilment.

9/11/08  

Publica un comentari a l'entrada

<< Home