<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

29.8.08

Diumenge en faig 33...

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

25.8.08

Premi Blocs Maresme o els dos anys del Diari Maresme

A l’octubre, el diari digital que el periodista i escriptor pinedenc Albert Lladó engegà al 2006, celebra el seu segon aniversari amb una interessant iniciativa: el “I Premi Blocs del Maresme”. Els lectors del Diari Maresme podran escollir el millors webblogs de la comarca dividits en quatre categories: Societat, Política, Cultura i Esports.

Llegiu la nota de premsa que hem rebut i participeu-hi!

Diari Maresme, per celebrar el seu segon aniversari, organitza el "I Premi Blocs del Maresme", on els lectors podran escollir el millors webblogs de la comarca dividits en quatre categories. Tothom que vulgui participar, si encara no està registrat en el llistat de la secció de blocs , ho podrà fer enviant la seva adreça web.

Quatre categories

Hi hauran quatre premis repartits en les mateixes categories que té el diari: Societat, Política, Cultura i Esports. De cada categoria, hi haurà cinc finalistes escollits per membres d'aquest mitjà de comunicació i un jurat creat expressament per aquesta convocatòria.

Del 20 d'agost al 10 de setembre

Aquest és el termini per a què tothom que tingui un bloc, i no estigui registrat a la corresponent secció, pugui demanar que afegim el seu web personal. Només ha d'enviar el nom del bloc, del creador i l'adreça a redaccio@diarimaresme.comAquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la

De l'11 de setembre a l'1 d'octubre

Durant tots aquests dies, tothom que ho vulgui, una vegada registra't com a usuari, podrà votar un bloc de cada categoria. Prèviament, Diari Maresme haurà seleccionat cinc.

Celebració del segon aniversari

El que obtingui més vots, de cada secció, tindrà un premi de reconeixement que s'entregarà en un acte públic el proper mes d'octubre, a Pineda de Mar. Properament, es detallarà el lloc i data.

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

11.8.08

Nou disc de (lo:muêso)... i més!

El nou treball dels (lo:muêso), titulat Giant Catarzêe, ja està gairebé a punt de sortir... físicament. Ho farà al setembre, en format "digipack", i només costarà 10€, però ja el podeu escoltar íntegrament gràcies a una fantàstica iniciativa de la seva discogràfica Aloud Music que, per tal de difondre al màxim l'obra dels seus artistes, ofereix el seu catàleg de forma GRATUÏTA.
Hem de donar-hi suport, està clar, i a més el disc és collonut!


Clica sobre la imatge i descarrega legalment
des d'
Aloud Music "Giant Catarzêe" de (lo:muêso)

D'altra banda i també ben aviat, els amics de (lo:muêso) apareixeran en un disc de tribut als Wipers, una iniciativa del col·lectiu Effect F, de Mataró, i la discogràfica Carnús Records, de la Roca del Vallès, que s'encarreguen així d'homenatjar aquesta influent banda de punk americana.
Així doncs us presentem el vídeo de l'enregistrament de "Mystery", el tema que els de Premià han triat versionar, el primer d'una llista de reproducció de vídeos dels (lo:muêso).

Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame