<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

7.5.08

La col.lecció privada

Com malauradament acostuma a passar, les coses bones s'acaben massa aviat.
Aquesta és la sensació que vaig tenir ahir com a convidat al programa que els
Stereo 2 llencen a les ones cada dimarts a les 9 del vespre ("Sempre que no jugui el Barça, es clar!", diuen aquests barcelonistes bogardians).
Hagués pogut estar xerrant amb ells durant hores sense tenir en compte que tots teníem un micro al davant i una emissora que emetia allò que dèiem. La veritat és que el rotllet que porten aquesta gent és collonut i la presència als controls del mestre Xavi Traïd, que també posa veu a la majoria dels separadors que llencen, acompanya això que de ben segur podem traduir (però que no farem en honor de l'esperit del programa) i que es diu "good vibrations".
L'Àngel "Soulbizarre" i en Ramonet 77 en saben un munt de música, els apassiona i ho transmeten de meravella. Qui hagi tingut l'oportunitat de parlar amb ells sobre estils musicals, grups, cantants, èpoques, instruments, sonoritats i vinils (sobretot vinils!) haurà vist com es posen de neguitosos per dir tot allò que volen dir i que els hi falta temps per fer-ho. Tenen un programa setmanal d'una hora però mai hi haurà temps suficient, oi companys?Ara miro breument el disseny de la portada d'un disc que conec perfectament, hi he passat hores mirant-me-la.

El desenfundo. El vinil no està ratllat, està en perfecte estat de conservació.

El poso, lleuger com és, al tocadiscs. Curosament, quasi amb devoció.

Situo l'agulla sobre la cançó escollida, que és aquella, la que ara necessito escoltar i sentir.

La faig baixar, lentament, fins que sento en estèreo el so de la pols i les primeres notes.

Us he de deixar, comença la música...
Escolta el programa del dimarts 6 de maig de 2008

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

4 Comments:

Anonymous Anònim said...

Disfressats de pluja, envaim els carrers, sonorament.
Les notes van caient i lliscant per les llambordes:
això és el Sound System.
I està bé que sovint passin pel programa "homes del temps variables", com ara l'intrèpid Víctor Saràbia per certificar que a manca d'aigua caiguda del cel, sintonies molt animades no deixan de sonar.

Moltes gràcies, company.


R77

7/5/08  
Blogger Àngel 'Soulbizarre' said...

ep!
gràcies per aquest post, sembla ser que els efectes mirada/system es multipliquen, hi haurà segones parts, naturalment, les segones parts SEMPRE són bones!
records bentrobats a Miriam&Victor.

7/5/08  
Blogger COALICIÓ D'ESQUERRES said...

visiteu el nostre blog, A PREMIÀ DE MAR celebrem el MAIG DEL 68 i us convidem a venir...

7/5/08  
Blogger David said...

Enhorabona pel blog i per les idees! Us enllaço!!!

www.davidfdez.es

10/5/08  

Publica un comentari

<< Home