<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

22.5.08

Estem nominats com a INICIATIVA DE L'ANY!

Clica AQUÍ per anar al web dels Premis de la Ràdio 2008

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

16.5.08

EXGAE vs SGAE: Allibera't!

Que hi han altres maneres d'entendre els drets de la cultura ho sap molta gent i des de fa força temps: les lluites contra els cànons, les llicències d'ús lliure, la defensa dels propis drets d'autor amb consciència i generositat... Però encara no hi havia cap entitat, cap lloc, on poder-te informar millor de què és tot plegat o de com poder aplicar aquesta manera de fer cultura, registrant-la amb un suport jurídic que entengués exactament com vols fer-ho. Ja era hora!
Esperem que tots els que tenim motius per pensar que l'SGAE és una institució que, deixant a banda les actituds de caire més visceral, no representa a TOTS els creadors, utilitzem l'EXGAE (quin nom més guapo eh!) per protegir les nostres obres, aplicant-li tots els matisos que vulguem. Allibera't!
Entra al WEB de l'EXGAE i informa-te'n!

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

13.5.08

El MySpace dels concerts de Pirates i Premianencs'08

Cada vegada queda menys perquè arribi la nostra Festa Major, la Festa dels Pirates i Premianencs.
Enguany, a banda de la web de la pròpia festa (que en breu estarà disponible), la Miriam Soms, membre de la Comissió de Pirates i Premianencs i que forma part de l'Àrea de Concerts, també s'ha "currat" un MySpace que ja podeu visitar per saber qui ve, on tocarà i quan.
Allà hi podreu escoltar als artistes , veure alguns dels seus vídeos i saber un xic més dels grups que vindran, a més, cal destacar una nova iniciativa musical dins el marc d'aquesta festa: Un cicle de cantautors... La cosa promet!


Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

7.5.08

La col.lecció privada

Com malauradament acostuma a passar, les coses bones s'acaben massa aviat.
Aquesta és la sensació que vaig tenir ahir com a convidat al programa que els
Stereo 2 llencen a les ones cada dimarts a les 9 del vespre ("Sempre que no jugui el Barça, es clar!", diuen aquests barcelonistes bogardians).
Hagués pogut estar xerrant amb ells durant hores sense tenir en compte que tots teníem un micro al davant i una emissora que emetia allò que dèiem. La veritat és que el rotllet que porten aquesta gent és collonut i la presència als controls del mestre Xavi Traïd, que també posa veu a la majoria dels separadors que llencen, acompanya això que de ben segur podem traduir (però que no farem en honor de l'esperit del programa) i que es diu "good vibrations".
L'Àngel "Soulbizarre" i en Ramonet 77 en saben un munt de música, els apassiona i ho transmeten de meravella. Qui hagi tingut l'oportunitat de parlar amb ells sobre estils musicals, grups, cantants, èpoques, instruments, sonoritats i vinils (sobretot vinils!) haurà vist com es posen de neguitosos per dir tot allò que volen dir i que els hi falta temps per fer-ho. Tenen un programa setmanal d'una hora però mai hi haurà temps suficient, oi companys?Ara miro breument el disseny de la portada d'un disc que conec perfectament, hi he passat hores mirant-me-la.

El desenfundo. El vinil no està ratllat, està en perfecte estat de conservació.

El poso, lleuger com és, al tocadiscs. Curosament, quasi amb devoció.

Situo l'agulla sobre la cançó escollida, que és aquella, la que ara necessito escoltar i sentir.

La faig baixar, lentament, fins que sento en estèreo el so de la pols i les primeres notes.

Us he de deixar, comença la música...
Escolta el programa del dimarts 6 de maig de 2008

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

4.5.08

L'ESCOLTADA DELS PREMIANENCS

Aquest proper dimarts, el 50 % de La Mirada dels Premianencs anirà al programa Sound System convidat pels amics Àngel Soulbizarre i Ramonet 77.
Com ja sabeu, als programes especials "Col·leccions Privades", es tracta de que el convidat/da faci una tria de 10 cançons que per un o altre motiu l'hagin marcat i és ben difícil això d'estar tant limitat.
Sigui com sigui, s'ha aconseguit fer la compilació que sentireu dimarts on no hi trobareu el "hit" premianenc dels Germans Bailo que podeu escoltar AQUÍ ja que l'hem hagut de sacrificar en favor d'altres d'inferior qualitat musical. Ha estat molt dur sacrificar-lo...


Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame