<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

6.1.08

Reis

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

5 Comments:

Blogger Sol Guernica said...

Yo también ya agregué vuestro blog a mis enlaces. Lo mejor para ustedes y vuestra excelente bitácora.

Valery Bazán

8/1/08  
Blogger Àngel 'Soulbizarre' said...

uns reïs republicans van de perles... desactiven vàries coses: la monarquia, el xovinisme nacional espanyol, el xovinisme naciona català i el delirium tremens del present...i de passada activen una cultura federativa, cooperativa, solidària i del tot irreverent amb policromia tricolor de mil meravelles.

TEMA : THIS IS ENGLAND
Coincideixo amb "la mirada", una peli excel·lent que rellisca en els seus dos minuts finals excesivament reduccionistes i postalers...llàstima, doncs, d'entrada s'inicia amb un documental sonorament perfecte (temazo de Toots & the Maytals) i es desenvolupa a la millor manera de l'escola neorealista del Kent Loach i del Leight... llàstima del finalet.

16/1/08  
Blogger la mirada said...

Yeah!

16/1/08  
Anonymous Anònim said...

He vist ara el comentari vostre i l'enllaç que heu possat a la página www.uninstantedepoesia.blogspot.com. Merci pel detall. Desitjo que gaudiu del contingut de la página i felicitacions per LA MIRADA, és una molt bona iniciativa!

16/1/08  
Blogger Àngel 'Soulbizarre' said...

ei companys mirons:

suposo que el coneixeu, de totes maneres, us dic que he adquirit el documental THE DEVIL & DANIEL JOHNSTON, i m'ha deixat absolutament K.O.
Les mateixes conclusions que vaig aconseguir amb AMERICAN SPLENDOR, l'altre biopic Crumb/Harvey Peckar...però multiplicades per 1000.

The Devil & Daniel Johnston suggereix un debat sobre el binomi fatídic entre cultura i pop, i sobre els binomis derivats entre art/comerç i tantes controvèrsies similars.

Acaba el documental i la sensació de K.O tècnic i físic és rotunda, tots els esquemes trontollen.

Cantant, dibuixant, heroi, malalt, savi, artista, guerrer, adolescent, gran... el personatge desmunta totes les línies i provoca sensacions rares.

Passen els minuts post-documental i devoro els extres (el dvd és doble!) i continuo ficat dins de l'espiral del personatge...segueixen en cascada els interrogants, l'admiració i el caos.

Fa dies que dóno voltes a Daniel Johnston. Voltes en caiguda lliure.

EL CONEIXEU EL DOCUMENTAL?

Aviat, en parella amb American Splendor, hem pensat en un forum i estudi dels dos fenòmens. La Mirada ha de dir la seva.


Salut.

17/1/08  

Publica un comentari

<< Home