<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

27.12.07

Aquest nadal, regala NISEI.

"En nom d'una ciutat més neta, quedem-nos a casa per no molestar"

Acostuma a ser tot un compromís quan algú que t'estimes et pregunta "Què et sembla?" i no ho fa per saber com li queda un pentinat o una peça de roba o unes sabates (que també compromet), sinó que et demana la teva opinió sobre quelcom que ha creat.
Si ets d'aquells que tenen per costum actuar de manera hipòcrita diràs, sense fixar-t'hi "És collonut!" i et quedaràs tant ample, però si tens un mínim de sentit crític i interès, no només hi posaràs atenció, també hi donaràs mil voltes abans d'opinar i el resultat pot ser que, senzillament, no t'agradi. Per tant és una alegria descobrir que pots respondre un "M'encanta!" conscient, franc i vertader quan t'ho pregunta un amic.

Aquest és el cas del nou disc dels maresmencs NISEI, anomenat CONTINENTS, en el que no només donen un gir de 180º al seu estil musical, sinó que finalment han trobat el so que els interessa i la llengua en la que es senten més còmodes: el català.

El passat diumenge, abans del ciri nadalenc, ens vam trobar amb l'Edu Campos, un d'aquells amics que t'acompanyen en la distància temporal, per comprar-li sense mitjancers uns quants CDs que regalarem aquestes festes però cal dir que també han editat CONTINENTS en vinil on, a més de gaudir del so clàssic dels discs, també podem fer-ho de l'exel·lent portada dissenyada pel propi Edu que, a més d'un bon músic, es un dissenyador impressionant. Una joia, vaja.
Efectivament, el que fem és PU-BLI-CI-TAT del nou treball dels NISEI, però no per l'amistat que ens uneix, sinó perquè considerem s'ho val i mereix la pena comprar-se'l.
A més, crítics musicals, d'aquests que en saben (això diuen), han valorat més que positivament aquest CONTINENTS a diverses publicacions especialitzades, dedicant-los un parell de planes a la prestigiosa revista RockdeLux d'aquest desembre.

El dissabte 5 de gener, pots veure als NISEI en directe presentant CONTINENTS a la Sala SIDECAR (Plaça Reial, 7). El concert serà a les 21.30h i l'entrada és gratuïta.

Fragment en directe d'"Aquest Joc" al FunHouse d'aquest 2007.Entra a la seva
myspace per escoltar un parell de temes d'aquest CONTINENTS clicant AQUÍ.
Compra't el CD o Vinil accedint a la web de BCore clicant AQUÍ.

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

2 Comments:

Anonymous Anònim said...

Olé, titus! Y lo que me alegra todo...

Recordeu que demà dissabte toquem GRATIS amb Za al Sidecar. No espereu al Febrer!


Una abraçada enorme i bon any!

4/1/08  
Blogger la mirada said...

... i vam estar apunt de poder-hi anar... snif.

6/1/08  

Publica un comentari a l'entrada

<< Home