<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

5.10.07

RECOMANACIÓ: "Material Sensible"

Ahir dijous , a les 23.15h, començava un nou programa a TV3 que esperàvem amb especial interès: "Material Sensible".
L'any passat, el programa es presentà com a novetat al Festival Memorimage i estàvem esperant poder veure'l. No va decebre'ns en absolut.
Va començar, ni més ni menys, que amb el material fílmic recuperat d'un geni de la literatura catalana com és en Pere Calders i amb els testimonis dels sus fills i nebot.

Desconeixem si els propers capítols tractaran històries de gent anònima o si pel contrari, seguiran cercant pel·lícules de gent coneguda i reconeguda, però si els protagonistes son desconeguts, les imatges en moviment tindran més pes per elles mateixes i les històries de ben segur que poden ser igualment interessants.
Sigui com sigui, recomanem el programa al 100%, la seva web i recordem una frase de la veu en of que, cap al final de l'episodi, diu "Persones, èpoques i espais. Els records queden enregistrats a les pel·lícules" i vet-ho aquí que gràcies a "filmadors amateurs" premianencs, també tenim molts records en moviment de Premià de Mar.
Adjuntem la sinopsi del programa, extreta del web de TV3.

"Material sensible" és una sèrie de tretze capítols que proposa un viatge singular per la història del segle XX utilitzant diverses col·leccions de pel·lícules familiars rodades per cineastes aficionats de totes les èpoques i tots els racons del país.

Els sentiments són un dels grans valors d'aquestes pel·lícules i el tret que les diferencia de la resta de gèneres del cinema aficionat. Els autors d'aquestes imatges filmaven les seves famílies, el naixement dels fills, les parelles, els casaments, els pares, els moments més íntims o els racons privats que volien fer perdurables en el temps.

Després de recuperar les pel·lícules, el segon objectiu del programa "Material sensible" consisteix a recuperar-ne el testimoni. Un àlbum sense algú que l'expliqui és un àlbum de fotos anònimes, així que les pel·lícules comentades pels mateixos protagonistes de les històries, els autors o els seus descendents assoleixen una dimensió encara més atractiva. El pas dels anys es veu en les fesomies dels entrevistats: nens petits són ara gent gran, es recorda amb felicitat els somriures del passat, però també hi ha espai per al record dels que ja no hi són.

El programa dedica un capítol de 25 minuts a cada família, en el qual es fa un repàs de les millors imatges de cada autor. Hi ha famílies de la Bisbal, l'Escala, Calafell, Igualada, Berga, Reus, Lleida, Andorra, Barcelona, Palma de Mallorca i també una de catalans que van viure l'exili de la Guerra Civil a Mèxic.

Llegeix un article publicat a "El País" clicant AQUÍ.

FRAGMENT D'UN CAPÍTOL NO EMÈS DE "MATERIAL SENSIBLE"

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

1 Comments:

Anonymous Anònim said...

Es muy agradabe ver que hay "cosas de la tele" que son recomendables. Es de agradecer que lo hagais público.

Está en sintonía con lo el espíritu de la mirada verdad?

Adelante,

Nuria Rius

9/10/07  

Publica un comentari

<< Home