<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

30.9.07

SALVEM LA PLAÇA NOVA!

Concentració a la Plaça Nova del dissabte 29.9.07

Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame

28.9.07

DEMÀ

Foto extreta del FOTOLOG Revolta Permanent
dissabte 29 de setembre de 2007 a les 18h
CONCENTRACIÓ I FESTA
A LA PLAÇA NOVA DE PREMIÀ DE MAR
Defensem el patrimoni social, històric i natural de la plaça Nova.
US ESPEREM!
Plataforma SALVEM LA PLAÇA NOVA

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

NOSALTRES TAMBÉ HEM RESCATAT A MÉLIÈS

Fotograma de "Évocation spirite" (1899)
Enviat per la Rosa Saz, de documentació, el 26.9.07:

Quatre films del cineasta pioner Georges Méliès, que tots els investigadors donaven per desapareguts, han estat localitzats a l’Arxiu de la Filmoteca de Catalunya en còpies de l’època, úniques al món, una d’elles acolorida a mà.
Els films trobats són: “Évocation spirite” (1899), “La pyramide de Triboulet” (1899), “L’artiste et le mannequin” (1900) i “Éruption volcanique à la Martinique” (1902). Tant per les dates de producció com per la importància del seu autor, la nostra troballa té transcendència universal.

Des de l’
Arxiu de la Filmoteca de Catalunya volem fer-vos partícips a tot aquells que heu vingut a les nostres instal·lacions a la recerca d’imatges així com als que heu portat els vostres materials col·laborant a la creació del patrimoni cinematogràfic d’aquest país.

És un honor que, fins i tot els que només hem fet que recuperar algunes pel·liculetes també puguem compartir aquesta alegria i sentir-nos partícips d'aquesta troballa extraordinària.

Tràiler dels 4 curts que la Filmoteca de Catalunya ha restaurat.

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

27.9.07

AHIR

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

25.9.07

És una barbaritat!

Ja fa força temps que ho venim sentint, però el fet de que ja s'hagi elaborat un avantprojecte per tal de fer un aparcament subterrani a la Plaça Nova confirma que la cosa va de veres. És una barbaritat!
Recentment s'ha creat la Plataforma Salvem la Plaça Nova, oberta a tothom que pensi que el que es vol fer és una bestiesa, i s'ha redactat un manifest que suscribim des de La Mirada. També podeu aderir-vos i donar suport a través del seu
blog.

MANIFEST
'SALVEM LA PLAÇA NOVA'


El govern municipal de Premià de Mar (CiU i ERC), amb el suport del PP, ha presentat i aprovat l'avantprojecte de construcció d'un aparcament subterrani a la plaça Nova (ple ordinari de l'Ajuntament del 19-9-2007).

Els sotasignants, veïns i veïnes de Premià de Mar, volem expressar el nostre rebuig a aquest projecte que posa en perill un espai públic de gran valor social, històric i ambiental.

La plaça Nova és una part molt important del patrimoni de la nostra localitat, per diverses raons:
1) És un espai públic de referència. La plaça Nova té consolidats els seus usos socials. És un espai molt utilitzat per gent d’arreu de la localitat. La plaça gaudeix d'una situació i d'un entorn que possibilita el seu ús a nombrosos infants, joves i grans.
2) És un espai que forma part de la història de Premià de Mar. Des dels seus inicis, aquesta plaça ha estat l'escenari de moltes activitats socials i culturals i ha resistit excepcionalment les transformacions urbanístiques i el creixement de la localitat.
3) És un espai amb un gran valor ambiental. En el context del Premià de Mar actual és difícil gaudir d'espais verds consolidats. La plaça Nova és un clar exemple de 'pulmó' natural, de diversitat d'arbres i plantes que convé protegir, catalogar i divulgar.

Els problemes d'aparcament i de mobilitat afecten a tota la població. La millor manera de tractar aquesta problemàtica no passa per mesures precipitades com la d'aquest avantprojecte d'aparcament.Premià de Mar necessita un pla d'aparcaments dissenyat amb racionalitat, que no alteri espais públics consolidats i que respecti el patrimoni de la ciutadania.

Per aquests motius, demanem la retirada de l'avantprojecte d'aparcament i instem l'Ajuntament a respectar i protegir l'actual plaça Nova. Una plaça que és patrimoni de tots. Premià de Mar, setembre de 2007 Plataforma SALVEM LA PLAÇA NOVA.

Ja hem perdut prous llocs emblemàtics de la vila i no podem tolerar perdre'n també la Plaça Nova.

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

4.9.07

L'IGNASI LÓPEZ SIMPSONIÀ

N'hem rebut un altre, retocat per ell mateix!!!

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame