<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

15.3.07

La 2a Part del documental LA MIRADA DELS PREMIANENCS sortirà a la venda ben aviat!

Efectivament amics i amigues, l’esperada segona part de la trilogia documental “LA MIRADA DELS PREMIANENCS” sortirà aviat a la venda. En aquesta segona part els premianencs i premianenques es disfressen per Carnaval i desperten als Penja-Culpes, surten en processó per Setmana Santa, van a la Fira del Llibre i del Disc, juguen amb la neu al Nadal de 1962, reben als Reis d’Orient i porten el pessebre a Can Gallemí.
També farem història de la Coral l’Amistat i el Cor d’Homes, parlarem de l’Església, del Casal Benèfic, del Tren de la Costa i d’un personatge entranyable: l’Endalet.
En aquesta nova entrega i fent cas a les vostres demandes, hem aguantat més les imatges, les hem posat a pantalla completa i les hem titulat, per tal que sapigueu (sempre que ho tinguem) quan i on te lloc allò que esteu veient.
També, i a diferència de l’any passat, podreu comprar el DVD tres dies abans de la Diada ja que serà a les llibreries a partir del 20 d’abril, però si teniu ganes de veure’ns, ens trobareu a la paradeta que tindrem muntada per Sant Jordi a la Plaça de l’Ajuntament.
El documental “LA MIRADA DELS PREMIANENCS - 2a Part” el podreu comprar al preu popular de 12€ només del 20 al 23 d’abril i si encara no teniu la 1a Part, us sortirà al mateix preu sempre que adquiriu també la 2a. Després de Sant Jordi tots dos DVDs valdran 15€, igual que l’any passat.

Gràcies a tots aquells que van fer possible la primera part, ara la segona i que participaran a la tercera, l’any vinent. Esperem que us agradi.

Podeu fer-hi un tastet mirant el Trailer que us hem preparat.

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

4 Comments:

Anonymous Anònim said...

Ei nois,

Felicitats per la feina!

Ja tinc ganes de veure'l.

Un petó molt gran.

NEUS

27/3/07  
Blogger la mirada said...

Merci Neus. La veritat es que n'estem molt contents amb el docu i pensem que allò de que "las segundas partes nunca fueron buenas" no s'ajusta ni a El Padrino (la dos és la millor) ni a La Mirada dels Premianencs. Apa!

27/3/07  
Blogger Àngel 'Soulbizarre' said...

Veig que la Mirada segueix decida i obstinada en la seva travessa de la memorabilia local. De fet sou el museiu virtual de la memòria històrica. Dic "museu" no en el sentit convencional de "seu estable de materials immortals", sinó en base a que les mancances generals que tenim a la nostra vila en matèria historiogràfica, poden ser pal·liades amb idees com la vostra, com la de gent incobustible tipus Joan Gómez o com molts anònims recolector de material sensible. L'ull que mira des del vostre projecte mereix totes les felicitacions i suports.
A banda de la consideració múltiple per el vostre treball, mereix també destacar el sentit rizomàtic de les recerques, moltes d'elles transversals i altres especialitzades. Aprofito per recordar algunes idees que podrien sumar la vostra mirada, algunes freakies, com ara l'anomenada "operación irlanda-premià" (document imprescindible de les primeres relacions internacionals del municipi, entre la caspa-casposa, el franquisme residual i l'esperpent...segur que en J.Gómez us pot informar abastament d'aquesta inusual experiència bizarra i única).
Per la banda sentimental, molt bé l'Endalet, la neu, la destrucció de la vella estació, un document excepcional. Salut, revolta i bona feina!!!! Keep the Faith!!!!

18/4/07  
Blogger la mirada said...

Això no es fa Senyor Tati. No pot anar llençant aquesta mena de floretes i fent-nos posar més vermells que els llavis de la Mae West daliniana. Però per aquesta vegada passi.
Nosaltres seguirem fent feina de recuperació, memòria i (RE)creació, que son tres de les moltes coses que et permeten fer les filmacions amateurs.
Ens agrada que el documental emocioni, entretingui (sobretot mirat poc a poc, capítol per capítol) i eduqui, modestament, en la història del poble.
Gràcies Àngel.

18/4/07  

Publica un comentari

<< Home