<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

29.11.06

VISITA LA WEB OFICIAL DE MELVIN CONTRA E.T.

Atenció amics i amigues, la WEB OFICIAL DEL DOCUMENTAL ja està activa!
De moment només està en castellà però, a banda del català, la podreu trobar en anglès, francès, alemany, italià i tots els altres idiomes dels que n'aconseguim traductor.


Us demanem que llegiu atentament el MÈTODE DE PRODUCCIÓ per entendre perquè necessitem que col·laboreu ajudant-nos a tirar endavant el projecte. Penseu que és una manera de publicitar el vostre blog o la vostra web i a més, entre d'altres sorpreses, us enviarem un dibuix original del nostre protagonista: el dibuixant premianenc Joaquín Blázquez. Des de LACAJANEGRA Produccions creiem que un altre "Món Audiovisual" és possible i necessitem que ens ajudeu a demostrar-ho.

El passat divendres dia 24, la publicació digital de El País dedicada a la cultura (www.ep3.es) va fer-se ressò del projecte dedicant-li un interessant article que podeu llegir AQUÍ.

Gràcies pel vostre suport!

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

LA MIRADA al Festival MEMORIMAGE

Petit article publicat al Diari Aquí de Tarragona (24.11.06)
El passat dijous dia 23 varem anar a Reus ja que s'hi projectava el capítol "El Cinema", inclòs en la primera part del DVD "La mirada dels premianencs". El passi era a les 11h i els assistents foren els documentalistes, els membres de l'organització, alguns alumnes de cinema de la URV i quatre espectadors més. Malgrat que l'hora tampoc acompanyava gaire, MEMORIMAGE no és un festival de masses i aquest és el perill.
La veritat és que l'aposta que fa el festival pels documentals en els que s'utilitzen imatges d'arxiu i la conscienciació en la preservació dels documents fílmics que fan mitjançant les conferències és admirable. És un projecte arriscat, dut a terme amb passió per aquells que creuen en la conservació de les imatges en moviment i en la importància que te recuperar-les i, des de La Mirada, esperem i desitgem que es consolidi i que dintre de 10 anys puguem celebrar-ne la desena edició, i la vintena, i la trentena...

Mira la breu presentació del projecte


Més informació del MEMORIMAGE
Clica sobre la imatge per ampliarla

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

Un altre premi per GOLF A MELILLA

És fantàstic això de que el que fas agradi i, no ens enganyem, també ho és que et recompensin amb un premi. El mini documental Golf a Melilla ha guanyat el segon premi al Concurs de Video Jove d'Alella i ha estat projectat, amb èxit però sense premi, al Festival Internacional FILMETS de Badalona.
D'altra banda, el diari LA VANGUARDIA d'ahir va publicar un article on la Yonaida Sel-lam (presidenta d'Intercultura i entrevistada al nostre documental) parlava de la Guerra de Margallo de 1893, que tingué lloc a l'espai que ara ocupen el Centre d'Estada Temporal d'Immigrants i el camp de golf que s'hi construeix al costat.

Reproduïm el fragment que ens permet llegir sense ser suscriptors.
Per als que ho sigueu, podeu llegir la notícia AQUÍ.

VII GUERRAS EN LA MEMORIA DE LA VANGUARDIA
GUERRA DE MARGALLO 1893, SIDI GUADIACH
"Y lanzó al moro a la eternidad"
Golf y vallas contra inmigrantes en el epicentro de la guerra de 1893
PLÀCID GARCIA-PLANAS - 28/11/2006

Yonaida Sel-lam notó un golpe en el pie. Estaba junto a la valla de Melilla en un acto para recordar a los subsaharianos muertos al intentar saltarla. Miró hacia su dolorido talón y descubrió incrédula que el golpe era de una pelota de golf. Al poco llegó una chica corriendo. - Lo siento mucho - dijo la golfista en pruebas recogiendo la pelota. ...

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame