<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

20.8.06

MAZINGUER Z a la Plaça de la Foneria

Aquest curiós muntatge fotogràfic ha aparegut recentment al blog PREMIÀ DEL MAL i està signat per un tal Pedrito Ruiz. No sabem ben bé qui se n'ocupa d'aquesta nova bitàcora però s'han dignat a enllaçar-nos i, la veritat, la seva eclèctica proposta ens sembla prometedora...
Endavant!

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

17.8.06

LLAMPS I (POCS) TRONS

El passat dimarts 15 i després d’una forta tempesta d’estiu començà un espectacle elèctric mar enllà que va deixar-nos bocabadats. Millor que uns focs artificials, els llamps es reflectien a l’aigua donant encara més llum al cel i pensarem que valia la pena gravar-ho perquè, aquells que no ho vàreu veure, pugueu fer-vos una petita idea del que va ser. Us recomanem que completeu les imatges llegint la crònica de la tempesta que en Martí Rosselló fa al seu blog.

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

10.8.06

DES DE BEIRUT... ALS QUE ENS ESTIMEN

El grup de cineastes libanesos que organitza cada any l’Ayam Beirut Al Cinema'iya Film Festival ha llençat el projecte de audiovisual de denúncia "BEIRUT LETTERS". Hania Mroué, membre del col·lectiu, decidí projectar durant el dia pel·lícules i documentals per entretenir als nens i ofertar passis a les sis de la tarda al públic en general, suficientment dora perquè la gent pugui tornar a casa abans de que comencin a caure les bombes. "Es bo parlar de temes que no siguin Israel i Hezbolà", digué. "Per això els cinemes com aquest son tant importants: per poder seguir vivint, fins i tot, enmig d'una guerra".

"FROM BEIRUT TO ... THOSE LOVE US" ("Des de Beirut... als que ens estimen") fou filmat el 21 de juliol als estudis Beirut DC i ha comptat amb la col·laboració de Samidoun, una organització de base involucrada en l’ajuda a les víctimes i la difusió mediàtica des del primer dia de l’atac israelià al Líban. És un vídeo molt dur, però no per la cruesa de les seves imatges, sinó per la sensibilitat dels seus autors i dels testimonis alhora de narrar l’horror que estan vivint.ATUREM LA MASSACRE!!!

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

4.8.06

"MAESE ESPADA" d'Adolfo Usero... Si tens 12 € , compra-te'l!!!

A principis dels anys setanta, a Premià hi vivien un grup de dibuixants sense els quals el món de la historieta no hagués estat el mateix.

Entre ells estaven l’Alfons Font, en Carlos Giménez o l’Adolfo Usero que, juntament amb en Luís García, varen muntar el Taller Premià, després d’haver treballat (els tres últims) al “Grupo Premiá 3”.

A principis dels vuitanta i apostant pel còmic d’autor, ells, juntament amb d’altres dibuixants, editaren la revista “Rambla” en la que s’hi publicaren sis episodis de “Maese Espada” d’Adolfo Usero, una sèrie que quedà inacabada ja que Usero (per circumstàncies que ara no venen al cas) deixà de treballar-hi. Doncs bé, ara podem gaudir d’aquesta joia del còmic al complet ja que l’Editorial Glènat acaba d’editar el recull de “Maese Espada” amb un pròleg d’Antonio Martín i un epíleg del seu amic i també genial, Carlos Giménez.
Això que fem és publicitat, i de la bona, ja que el llibre s’ho val i creiem que heu de saber-ho. Des de La Mirada us emplacem a que compreu el llibre (a qualsevol llibreria especialitzada) i a que si trobeu a
l’Adolfo pel carrer li demaneu que us el signi i, posats a demanar, creiem que ja va sent hora de que Premià de Mar faci un homenatge a aquest gran dibuixant i premianenc d’adopció. Encara sou aquí?... A comprar “Maese Espada”, ja.


CRÍTIQUES I COMENTARIS
D'ALTRES BLOGS...
CULPABLE Y PERDEDOR
LA CÁRCEL DE PAPEL

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame