<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

8.7.06

VISCA ELS PIRATES I EL PETIT EDUARD!

Certs “Pirates d’aigua dolça”, d’una manera força desafortunada, han carregat contra la Festa Major atacant a certs membres de l’organització amb molta mala baba.

Des de La Mirada dels Premianencs sempre hem estat prudents, intentant evitar polèmiques, però els comentaris anònims apareguts al fòrum de la web dels Pirates ens obliga a dir la nostra. Només cal haver anat a qualsevol dels actes que fins ara han tingut lloc (i que aquests “dimonis” de la Comissió han organitzat) per veure’n la qualitat i la passió amb que s’han muntat, intuir les hores que hi han dedicat i el treball que els hi ha portat construir aquesta desena Festa dels Pirates.

L’Eduard Ortiz, un nano de set anys, respon així al desconegut “Pirata d’aigua dolça”:
“Tu si que u fas malament el desastre ets tu pirata d´aigua dolça Apart sempre es te de donar la cara i no amagarte el teu nom.”

Exacte Eduard, no hi ha res més a dir. Nosaltres preferim a “gente salá” com tu company i felicitem a tots els organitzadors perquè, que collons, s’ho mereixen amb escreix.

Comprova que el que diem és cert mirant els següents vídeos.


INICI DE LA FESTA MAJOR
Veure el vídeo


L'AJUNTAMENT PIRATA
Veure el vídeo


Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

6 Comments:

Blogger Àngel 'Soulbizarre' said...

SÍ, realment és lamentable que es facin critiques fora de lloc. Crec que la festa té deficits i encerts. deficits en la mesura de que falten coses, i encerts en la mesura que es consoliden altres coses. Si hi ha exclusions, que segur que hi són, cal emprar altres vies de reivindicació. La festa ha de ser una suma i no una resta. Des de la nostra coalició hem fet previ a la festa un comunicat publicat al via primilia alertant de que hi ha sectors disconformes, això però no ha de passar per critiques invectives com les del "pirata d'aigua dolça", tot i que un pot pensar que formen part d'una maquiavelada total des de fora del suposat conflicte. La festa és de tots i ha anat bastant bé. Els exclosos es deriven ben segur de tot el post-soda beat i de la crisi de glimpse. Ara bé, això no em sembla gens bé que hagi de servir per fomentar boicots. Conec bastant bé la gent de glimpse i dubto que algú pugui sostenir missatges com el del lamentable "pirata d'aigua dolça".
Crec que cal un debatr tranquil sobre algunes coses:

separar cicle festiu de programació i activitat cultural anual.

ús de les infrastructures.

model compartit de municipi integrador.

necessitat de fer compatible (és obvi) la tradició i la innovació.

fomentar la comunicació horitzontal entre entitats.

des-partiditzar el del debat cultural.

celebrar les festes i deixar les polèmiques per abans o després d'aquestes.

VISCA LA FESTA MAJOR!

13/7/06  
Anonymous Anònim said...

Tati-no logo,

Tant de bó aixó que dius de celebrar les festes i deixar les polèmiques per abans o després sigui algún dia realitat.

Ruth

13/7/06  
Blogger la mirada said...

Gràcies. Sembla que plorar una miqueta de tant en tant funciona... ara ja comencem a estar contents. Seguiu així! Una abraçada als primers comentaristes post-post.

13/7/06  
Anonymous Anònim said...

Tati, no sé qui ets, però molt em sembla que la coalició aquesta de la què parles és icv, i és precisament la que polititza la festa. Si tens tantes idees, arremanga't i vine a col·laborar a la festa des del primer dia. Jo no ho faré. Però, si no ho faig, opino, però no critico. I menys faig una great exposition de com s'hauria de portar. Doncs governeu. Que vosaltres, molta boca però a l'hora de la veritat no us hi poseu al davant per no rebre. La festa major, si algú ha tingut una baixada de tensió pel no-sodabeat és perquè ha volgut. Apa, salut, i fins a la pròxima festa!!

16/7/06  
Anonymous Anònim said...

Hallo I absolutely adore your site. You have beautiful graphics I have ever seen.
»

21/7/06  
Anonymous Anònim said...

I find some information here.

23/7/06  

Publica un comentari

<< Home