<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

13.7.06

VÍDEO DE LA CURSA A PÉL: 388 DESCÀRREGUES


El passat dia 8 vàrem penjar un clip de vídeo de la Cursa a Pèl i, en només cinc dies, s’ha descarregat 388 vegades. Tela! Això ho trobem fantàstic però el que ens entristeix és que cap dels que us heu baixat el vídeo no hagueu fet cap comentari, ni d’aquest ni de cap altre, ni de la web, ni del documental ni res de res. Està molt bé que, quan ens trobem pel carrer, ens ho doneu la vostra opinió, però estem cansats de demanar-vos que ho expliciteu al blog ja que és això el que li dóna moviment i ajuda a oxigenar-lo i a animar-nos a seguir treballant. Tampoc demanem tant i portem fent aquesta petició, sense aconseguir resultats, des de Febrer.

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

11 Comments:

Anonymous Anònim said...

Mirada, jo no l'he vist, el video de la cursa a pél, però us escric per donar-vos el meu suport. La vostra feina m'agrada molt. El primer DVD el vaig comprar per Sant Jordi i us animo a continuar. Sóc la Ruth Morillas.

13/7/06  
Anonymous Anònim said...

companys, endavant. Havíeu de guanyar vosaltres el concurs de la ràdio, sense greuge de l'Eloi, que també penca molt, però vosaltres ereu la novetat novedosa i interessant de l'any. Una abraçada

14/7/06  
Anonymous Anònim said...

Xavi,
El premi al qual optava La mirada dels premianencs no era el que va guanyar l'Eloi. En aquest cas no eren incompatibles.

15/7/06  
Anonymous Anònim said...

Mironessss, vouyeristassss! Molt mirar culs al aire i molt poc escriure! Envía "carrerapelo" al 555-555 y podrás descargarte el video completo sin censura! Es necessiten fons pel projecte, no?

De res!

15/7/06  
Blogger la mirada said...

Els Deu Anys de Pirates és la iniciativa guanyadora de l'any i estava clar que pel seu "background" es mereixia el premi...en Xavi ens estima molt.
L'anònim aporta idees interessants. Malgrat que adquirint el documental ja n'hi ha prou per col·laborar amb el projecte, hi donarem voltes al rollo "descargapolitonoyvideoentumobil". Gràcies, la teva ironia ens sona.
Salut!

15/7/06  
Anonymous Anònim said...

Ei, he arribat no sé pas com encara en aquesta web, i la veritat es que tot el tema vídeos està molt currat. És bo que algú guardi un record tant ben fet de la festa major. On el podrem i quan comprar?

16/7/06  
Blogger la mirada said...

El documental “La Mirada dels Premianencs” és un a trilogia en DVD. La primera part va sortir per Sant Jordi i les altres les traurem l’any vinent i estan dividides en blocs temàtics on hi trobareu El Premià Industrial, L’Autopista i el Camí Ral, El Comerç, Els Banys Romans, Les Sardanes, La Creu Roja, El Cinema i La Ràdio. També hi ha el capítol Fira del Llibre i Publicacions que té un problema d’àudio que el fa invisionable (de moment podeu veure’l a la web a baixa resolució) i apareixerà, correctament, a la propera entrega, on també hi haurà el bloc temàtic sobre la Festa Major.
Tant mateix, si hi ha “mono”, us recomanem el llibre “La Festa dels Pirates” que inclou, a més d’un munt de fotos, un DVD sobre la festa i sabem que a la web www.premiapirata.com (hi teniu un link des de la nostra web) hi van penjant fotos. Tant el llibre com el nostre documental els podeu trobar a totes les llibreries i si sou de fora, envieu-nos un mail amb les vostres dades i us el farem arribar contrareemborsament.

16/7/06  
Blogger Àngel 'Soulbizarre' said...

Hola us passem UN text del via primilia, és inedit. es tracta d'aportar idees al debat cultural i social de premià en termes de SUMAR i no pas de RESTAR, defugint la critica fàcil i generant interrogants on calgui i reconeixements a qui calgui.
salut! àngel ICV-EUIA


SOCIETAT PREMIANENCA I PARTICIPACIÓ A DEBAT

Un bon tractament de la realitat de Premià de Mar requereix una visió àmplia del que significa la seva població, la seva composició social i el grau de relació entre aquesta ciutadania i les institucions que la representen. Ens hauria de preocupar molt més arribar a conèixer els motius de la invisibilitat de sectors socials i d’expressions culturals d'una localitat cada vegada més densa i diversificada. Les polítiques socials mereixen el primer lloc en l'escala de prioritats de l'acció municipal. A Premià es donen formes diverses d’exclusió social (no parlem només d’indicadors econòmics). Vivim en una societat capitalista que exclou, vulnera drets i discrimina. L'àmbit municipal té poques competències legislatives però, malgrat això, ha d’adreçar les seves prioritats d’actuació cap als sectors d'exclusió. El model de ciutat que propugnem, les dones i homes d’esquerres, es fonamenta en dos eixos de cohesió social: les polítiques d'atenció social i les pràctiques d’inclusió ciutadana. A banda de gestionar els serveis imprescindibles, els quals depenen sovint d'altres administracions, s'ha de fer visible el Premià de les desigualtats i dels “altres col·lectius". Qualsevol esdeveniment públic mereix una orientació oberta a tots el barris i a tots els sectors socials. No podem continuar instal·lats en una concepció de societat civil microcòsmica limitada al Casc Antic i als sectors conscients del "fet premianenc". Cal sumar a tot allò que ja funciona un estil i unes pràctiques que tendeixin a fer visible "el que no surt a la foto" del Premià oficial. Lluny de pretendre substituir un model de Premià per un altre d’idíl·lic i formalment multicultural, proposem fer ús dels instruments objectius de coneixement del Premià real: informes sobre convivència, plans sectorials, coneixement de les entitats i col·lectius que representen els ciutadans nouvinguts... En termes culturals, seria bo, aplicar un model basat en la concurrència de cultures i d’idees, fent evident el caràcter plural i complex de la societat premianenca. En projecció exterior convindria potenciar les experiències de cooperació i desenvolupament sorgides de la societat civil: amb Llatinoamèrica (Tarija) o amb el poble del Sàhara (per esmentar dos exemples propers i reals). Volem i demanem una major dedicació a l'eix social i participatiu. Les limitacions pressupostàries haurien de servir per destriar les despeses supèrflues i propagandístiques d'aquelles destinades a allò que funciona a fons tot l'any i que no podem substituir per polítiques “d’aparador”. Tot un model. És el debat i el repte que assumim les dones i els homes de la Coalició d’Esquerres des d’ara mateix.

///////

FESTA MAJOR I CULTURA A DEBAT (escac i mat !)

Adjuntem algunes reflexions, en temps de Festa Major, sobre la cultura a Premià de Mar.
La versió editada al Via Primilia / Butlletí muncipal, serà més curta per raons d'espai. Volem obrir una reflexió col·lectiva sobre les "llums i ombres" de la vida cultural de la nostra localitat. Pensem que estem davant d'una situació especialment crítica i que, sense excloure allò que s'està fent, cal pluralitzar les veus i les visions que molta gent tenim de l'estat de les coses.

FESTA, CULTURA I CONVIVÈNCIA (SUMAR, INNOVAR I PARTICIPAR)

Temps de Festa Major. Celebrem els 10 anys de la Festa dels Pirates i els Premianencs. Aquesta Festa simbolitza l'arribada de nous aires a la vida cultural premianenca després de molts anys de crisi i abandonament des de l'Ajuntament.
Enguany la Festa Major, que volem del tot exitosa i participativa, ens ha de servir també per reflexionar sobre l'excesiva dependència de la política cultural premianenca en relació al seu cicle festiu. Convé dónar suport a les festes populars, normalitzar-les i que tinguin una major autonomia.

Les insuficìències financeres no ens haurien d'eximir de fer un debat a l'alçada de les necessitats. Premià de Mar té dues bases importants per a la seva articulació ciutadana: les que pot generar l'activitat socioeconòmica i les de l'àmbit de la cultura, entesa aquesta com la interrelació d'activitats lúdiques, creatives, formatives, cooperatives o de convivència en general.
A banda de consolidar la Festa Major, dotant-la de noves formes d'organització més obertes i menys institucionalitzades, caldria fixar quatre idees per una nova política cultural a escala local destinades a fomentar un model de ciutat activa més enllà del cicle festiu.

Per començar a tractar aquestes necessitats haurem de fer-nos algunes preguntes sobre, per exemple:
a) els motius de la desaparició d'entitats i iniciatives, en plena fase emergent (especialment algunes vinculades a l'àmbit del cinema, la creació alternativa o la música no convencional) o les dificultats creixents en activitats consolidades anteriorment. Posem-hi exemples:
Els casos del SodaBeat (sense entrar en una polèmica esteril sobre la passada edició), la frustrada reedició de les jornades Brasil 08330, la subsistència de l’entitat Glimpse (amb més de cinc anys d’activitat regular en el cinema fòrum, els espais sonors o la radiodifussió), la desvinculació parcial dels Premis Butaca respecte a Premià de Mar, etc.
b) el perquè de la invisibilitat de les manifestacions culturals més enllà del nucli antic o dels itineraris habituals. Fins i tot s’arriba a suprimir el servei de la “paradeta” informativa de la Festa Major a la Plaça de la Foneria en detriment del Centre Cívic, lloc sobredimensionat i al mateix temps d’escassa funcionalitat horària (segons les explicacions del govern a l’octubre del 2005).
c) les dificultats de disposar d'unes infrastructures culturals mínimes a ple rendiment tot l'any (tornarem a tancar el, ja prou esqualit Centre Cívic, en perìode estival, al·legant problemes de personal?).
d) es donarà el suport necessari a les entitats de l'àmbit cooperatiu o de solidaritat, en el dia a dia cultural, en peu d'igualtat amb altres entitats?
Unes consideracions: la poca atenció a les propostes sorgides del camp de la solidaritat i de la cooperació (El projecte amb Tarija mereix més, la convivència intercultural, també), etc.

Aquestes preguntes poden ser mostres concretes d'un debat que volem encetar en l'àmbit institucional i, sobretot, al sí dels moviments i grups que viuen amb inquietut aquesta situació. No es tracta de desqualificar la gestió en termes excloents. Es pot fer un balanç interessant, amb llums i ombres. Amb voluntat de sumar. Sense excloure el que és tradiciona del que és innovador. Això requereix una altra visió de la participació ciutadana, més flexible, menys mediatizada per burocratitzacions vàries.

Ara toca la Festa Major, el reconeixement als que des del voluntariat dediquen moltes hores de l'any a preparar una festa que es consolida i que necessita millor projecció i autonomia.
La gent de ICV-EUIA-EPM desitja bona Festa Major a tothom i un estiu, actiu, divertit i reconfortant. Avui és temps de festa i ben aviat, temps d'alternativa i més participació.

ANOTACIONS FINALS: Amb el programa a la mà, sembla que la laïcitat de la festa està una mica en entredit i que una certa monotematització al carrer pot pressuposar atacs de melanconia underground...


Penjat pel Tati a les 04:47 6 comentaris
HIGHWAY 61 REVISITED. Blog d'Àngel Pagès. Viatge al fons del mar (lloc on sempre hi plou).
Espai d'opinió i debat, informació i controvèrsia. Línies d'atenció: musiques, politiques, bicicletes,Mod culture 60's,literatures, creació, desconcert, excepticisme, els auriculars m'apreten, dimensió desconeguda, intempestius, no ho entenc, ahir sí, el temps alterat, afinant, memòria, punt de fuga... ÁNGEL PAGÈS, PREMIÀ DE MAR soulbizarre@hotmail.com FRASE DEFINITIVA: "Notre héritage n'est précedé d'aucun testament" René Char

About Me

Name:
"tati-no logo" Soulbizarre
Location:
Premià de Mar
àngel pagès, regidor "accidental" de l'ajuntament de Premià de Mar, membre de "La Coali" (ICV-EA-EPM), Ràdio Premià Sound System, Stereo2 / col·lectiu musical, alumne de saxo alt, coleccionista de discos, lector, cicloturista, sympa IVa., menys partidista del que sembla, premianenc del 59, ha passat per Taula Rodona, Taller Obert d'Expressió, grup de lletres La Font del Cargol, Glimpse i altres intemporalitats locals i comarcals

View my complete profile

Blogs
Estanislau Verdet: Yamshes en Escabetx
Pau Vodaixa: Oak (el tercer)
En Joan de Badalona
Diari d'un Astre Intercomarcal (Q.Portet)
Martí Rosselló
B de Barna
vaca.mu
L'Absurd Diari
Xavier Ribas (fotografia)
Enciclopèdia marxista
David Williams, fotografia
Crystal Palace FC Més que un club
Patafisica i Alfred Jarry
ICV
The New Left Review, revista roja
Gilles Deleuze
Pau Riba
revolta global (anticapitalisme i IV internacional)
joan lleonart blog
EL MÓN DE JACQUES TATI (EL DE DEBÓ)
El Meu Blog Secret
MAURICE BLANCHOT / L'ESPAI LITERARI
LA MIRADA DELS PREMIANENCS; PREMIÀ VISUAL
LA MALETA SONORA UNIVERSAL: JAMAICA SOUL FUNK BIZARRE ETC
"EL SONIDO MÁS BELLO DESPUÉS DEL SILENCIO"
"L'increible món del senyor BEAUMONT"
Previous Posts
Premià-Galibier 06
DEBAT SOBRE SOCIETAT "PREMIANENCA"
CICLOTURISTES PREMIANENCS RSALA&JTATI
ENCICLOPÈDIA DEL MARXISME POSTMODERN
SARDINES, TOUR DE FRANÇA, TARIJA, DIGNITAT I LLETGISME
DIVENDRES 14 DE JULIOL: FESTA DE LA COALI DE PREMIÀ DE MAR
Sant Cristofol Grooves a Ràdio Premià (95.2 fm)
L'ESTRELLA DE LA FESTA MAJOR (I LA RESISTÈNCIA SONORA DES DE LA RÀDIO)
ESTANISLAU VERDET VIOLA L'ESPAI SONOR
Darrer programa de la temporada SOUND SYSTEM !
Archives
novembre 2005
desembre 2005
gener 2006
febrer 2006
març 2006
abril 2006
maig 2006
juny 2006
juliol 2006


--------------------------------------------------------------------------------FESTA MAJOR I CULTURA A DEBAT (escac i mat !)

Adjuntem algunes reflexions, en temps de Festa Major, sobre la cultura a Premià de Mar.
La versió editada al Via Primilia / Butlletí muncipal, serà més curta per raons d'espai. Volem obrir una reflexió col·lectiva sobre les "llums i ombres" de la vida cultural de la nostra localitat. Pensem que estem davant d'una situació especialment crítica i que, sense excloure allò que s'està fent, cal pluralitzar les veus i les visions que molta gent tenim de l'estat de les coses.

FESTA, CULTURA I CONVIVÈNCIA (SUMAR, INNOVAR I PARTICIPAR)

Temps de Festa Major. Celebrem els 10 anys de la Festa dels Pirates i els Premianencs. Aquesta Festa simbolitza l'arribada de nous aires a la vida cultural premianenca després de molts anys de crisi i abandonament des de l'Ajuntament.
Enguany la Festa Major, que volem del tot exitosa i participativa, ens ha de servir també per reflexionar sobre l'excesiva dependència de la política cultural premianenca en relació al seu cicle festiu. Convé dónar suport a les festes populars, normalitzar-les i que tinguin una major autonomia.

Les insuficìències financeres no ens haurien d'eximir de fer un debat a l'alçada de les necessitats. Premià de Mar té dues bases importants per a la seva articulació ciutadana: les que pot generar l'activitat socioeconòmica i les de l'àmbit de la cultura, entesa aquesta com la interrelació d'activitats lúdiques, creatives, formatives, cooperatives o de convivència en general.
A banda de consolidar la Festa Major, dotant-la de noves formes d'organització més obertes i menys institucionalitzades, caldria fixar quatre idees per una nova política cultural a escala local destinades a fomentar un model de ciutat activa més enllà del cicle festiu.

Per començar a tractar aquestes necessitats haurem de fer-nos algunes preguntes sobre, per exemple:
a) els motius de la desaparició d'entitats i iniciatives, en plena fase emergent (especialment algunes vinculades a l'àmbit del cinema, la creació alternativa o la música no convencional) o les dificultats creixents en activitats consolidades anteriorment. Posem-hi exemples:
Els casos del SodaBeat (sense entrar en una polèmica esteril sobre la passada edició), la frustrada reedició de les jornades Brasil 08330, la subsistència de l’entitat Glimpse (amb més de cinc anys d’activitat regular en el cinema fòrum, els espais sonors o la radiodifussió), la desvinculació parcial dels Premis Butaca respecte a Premià de Mar, etc.
b) el perquè de la invisibilitat de les manifestacions culturals més enllà del nucli antic o dels itineraris habituals. Fins i tot s’arriba a suprimir el servei de la “paradeta” informativa de la Festa Major a la Plaça de la Foneria en detriment del Centre Cívic, lloc sobredimensionat i al mateix temps d’escassa funcionalitat horària (segons les explicacions del govern a l’octubre del 2005).
c) les dificultats de disposar d'unes infrastructures culturals mínimes a ple rendiment tot l'any (tornarem a tancar el, ja prou esqualit Centre Cívic, en perìode estival, al·legant problemes de personal?).
d) es donarà el suport necessari a les entitats de l'àmbit cooperatiu o de solidaritat, en el dia a dia cultural, en peu d'igualtat amb altres entitats?
Unes consideracions: la poca atenció a les propostes sorgides del camp de la solidaritat i de la cooperació (El projecte amb Tarija mereix més, la convivència intercultural, també), etc.

Aquestes preguntes poden ser mostres concretes d'un debat que volem encetar en l'àmbit institucional i, sobretot, al sí dels moviments i grups que viuen amb inquietut aquesta situació. No es tracta de desqualificar la gestió en termes excloents. Es pot fer un balanç interessant, amb llums i ombres. Amb voluntat de sumar. Sense excloure el que és tradiciona del que és innovador. Això requereix una altra visió de la participació ciutadana, més flexible, menys mediatizada per burocratitzacions vàries.

Ara toca la Festa Major, el reconeixement als que des del voluntariat dediquen moltes hores de l'any a preparar una festa que es consolida i que necessita millor projecció i autonomia.
La gent de ICV-EUIA-EPM desitja bona Festa Major a tothom i un estiu, actiu, divertit i reconfortant. Avui és temps de festa i ben aviat, temps d'alternativa i més participació.

ANOTACIONS FINALS: Amb el programa a la mà, sembla que la laïcitat de la festa està una mica en entredit i que una certa monotematització al carrer pot pressuposar atacs de melanconia underground...


Penjat pel Tati a les 04:47 6 comentaris
HIGHWAY 61 REVISITED. Blog d'Àngel Pagès. Viatge al fons del mar (lloc on sempre hi plou).
Espai d'opinió i debat, informació i controvèrsia. Línies d'atenció: musiques, politiques, bicicletes,Mod culture 60's,literatures, creació, desconcert, excepticisme, els auriculars m'apreten, dimensió desconeguda, intempestius, no ho entenc, ahir sí, el temps alterat, afinant, memòria, punt de fuga... ÁNGEL PAGÈS, PREMIÀ DE MAR soulbizarre@hotmail.com FRASE DEFINITIVA: "Notre héritage n'est précedé d'aucun testament" René Char

About Me

Name:
"tati-no logo" Soulbizarre
Location:
Premià de Mar
àngel pagès, regidor "accidental" de l'ajuntament de Premià de Mar, membre de "La Coali" (ICV-EA-EPM), Ràdio Premià Sound System, Stereo2 / col·lectiu musical, alumne de saxo alt, coleccionista de discos, lector, cicloturista, sympa IVa., menys partidista del que sembla, premianenc del 59, ha passat per Taula Rodona, Taller Obert d'Expressió, grup de lletres La Font del Cargol, Glimpse i altres intemporalitats locals i comarcals

View my complete profile

Blogs
Estanislau Verdet: Yamshes en Escabetx
Pau Vodaixa: Oak (el tercer)
En Joan de Badalona
Diari d'un Astre Intercomarcal (Q.Portet)
Martí Rosselló
B de Barna
vaca.mu
L'Absurd Diari
Xavier Ribas (fotografia)
Enciclopèdia marxista
David Williams, fotografia
Crystal Palace FC Més que un club
Patafisica i Alfred Jarry
ICV
The New Left Review, revista roja
Gilles Deleuze
Pau Riba
revolta global (anticapitalisme i IV internacional)
joan lleonart blog
EL MÓN DE JACQUES TATI (EL DE DEBÓ)
El Meu Blog Secret
MAURICE BLANCHOT / L'ESPAI LITERARI
LA MIRADA DELS PREMIANENCS; PREMIÀ VISUAL
LA MALETA SONORA UNIVERSAL: JAMAICA SOUL FUNK BIZARRE ETC
"EL SONIDO MÁS BELLO DESPUÉS DEL SILENCIO"
"L'increible món del senyor BEAUMONT"
Previous Posts
Premià-Galibier 06
DEBAT SOBRE SOCIETAT "PREMIANENCA"
CICLOTURISTES PREMIANENCS RSALA&JTATI
ENCICLOPÈDIA DEL MARXISME POSTMODERN
SARDINES, TOUR DE FRANÇA, TARIJA, DIGNITAT I LLETGISME
DIVENDRES 14 DE JULIOL: FESTA DE LA COALI DE PREMIÀ DE MAR
Sant Cristofol Grooves a Ràdio Premià (95.2 fm)
L'ESTRELLA DE LA FESTA MAJOR (I LA RESISTÈNCIA SONORA DES DE LA RÀDIO)
ESTANISLAU VERDET VIOLA L'ESPAI SONOR
Darrer programa de la temporada SOUND SYSTEM !
Archives
novembre 2005
desembre 2005
gener 2006
febrer 2006
març 2006
abril 2006
maig 2006
juny 2006
juliol 2006


--------------------------------------------------------------------------------

19/7/06  
Blogger Àngel 'Soulbizarre' said...

perdó per la llargada, he clicat la pàgina i ha sortit massa text lateral...

19/7/06  
Anonymous Anònim said...

Super color scheme, I like it! Keep up the good work. Thanks for sharing this wonderful site with us.
»

21/7/06  
Anonymous Anònim said...

I find some information here.

23/7/06  

Publica un comentari

<< Home