<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

17.7.06

... Golf a Melilla PREMIAT!!!

Doncs sí, al final vam rascar un premi al 5è MICROCURT, justament el que més ens interessava: la Beca per treballar a Mallerich Films, la productora de documentals tant interessants com “Cravan vs. Cravan” i la recentment estrenada “La leyenda del tiempo”. Ho aprofitarem i aportarem tot el que puguem, sabem, o ens deixin al proper projecte de la productora d’en Paco Poch. Tota una alegria.

Els altres treballs que s'endugueren premi foren:
(Fes click sobre el nom del curt o la foto per veure'ls)

Premi Especial d'Animació per
LA GRÚA Y LA JIRAFA
d'en Vladimir Bellini
(Argentina)

3r Premi
EL MAL DE LUMANCE
de l'Isaac Berrocal
(Madrid)


2n Premi
IN GOOD HANDS
d'en Miguel C. Rodríguez
(Màlaga)


1r Premi
PAPÁS Y MAMÁS
de la Marisa Crespo i en Moisés Romera
(València)


El que més va agradar-nos
(2n al NOTODO Filmfest d'enguany)

ZAPATOS LIMPIOS
de l'Oriol Puig (Barcelona)

Aquí podeu veure el clip de l'anada a Igualada!

Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame

13.7.06

VÍDEO DE LA CURSA A PÉL: 388 DESCÀRREGUES


El passat dia 8 vàrem penjar un clip de vídeo de la Cursa a Pèl i, en només cinc dies, s’ha descarregat 388 vegades. Tela! Això ho trobem fantàstic però el que ens entristeix és que cap dels que us heu baixat el vídeo no hagueu fet cap comentari, ni d’aquest ni de cap altre, ni de la web, ni del documental ni res de res. Està molt bé que, quan ens trobem pel carrer, ens ho doneu la vostra opinió, però estem cansats de demanar-vos que ho expliciteu al blog ja que és això el que li dóna moviment i ajuda a oxigenar-lo i a animar-nos a seguir treballant. Tampoc demanem tant i portem fent aquesta petició, sense aconseguir resultats, des de Febrer.

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

9.7.06

EL BALL DE GALA, DALÍ I EL SURREALISME

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

LA MIRADA DELS PREMIANENCS I ELS PREMIANENCS MIRONS


Vídeo de LA CURSA A PÈL (7.7.06)

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

8.7.06

VISCA ELS PIRATES I EL PETIT EDUARD!

Certs “Pirates d’aigua dolça”, d’una manera força desafortunada, han carregat contra la Festa Major atacant a certs membres de l’organització amb molta mala baba.

Des de La Mirada dels Premianencs sempre hem estat prudents, intentant evitar polèmiques, però els comentaris anònims apareguts al fòrum de la web dels Pirates ens obliga a dir la nostra. Només cal haver anat a qualsevol dels actes que fins ara han tingut lloc (i que aquests “dimonis” de la Comissió han organitzat) per veure’n la qualitat i la passió amb que s’han muntat, intuir les hores que hi han dedicat i el treball que els hi ha portat construir aquesta desena Festa dels Pirates.

L’Eduard Ortiz, un nano de set anys, respon així al desconegut “Pirata d’aigua dolça”:
“Tu si que u fas malament el desastre ets tu pirata d´aigua dolça Apart sempre es te de donar la cara i no amagarte el teu nom.”

Exacte Eduard, no hi ha res més a dir. Nosaltres preferim a “gente salá” com tu company i felicitem a tots els organitzadors perquè, que collons, s’ho mereixen amb escreix.

Comprova que el que diem és cert mirant els següents vídeos.


INICI DE LA FESTA MAJOR
Veure el vídeo


L'AJUNTAMENT PIRATA
Veure el vídeo


Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

1.7.06

PRESENTACIÓ DEL CÒMIC SOBRE ELS PIRATES I PREMIANENCS

En relació amb la imminent Festa Major, ahir va tenir lloc al Centre Cívic la presentació del còmic “Pirates a l’Atac!” amb guió de l’Albert Calls i els dibuixos del mestre Robert Segura, que no feia historietes des del 1994. En Robert, que nasqué a Badalona l’any 1927, fou un dels grans “ninotaires” de l’anomenada Escola Bruguera i que, entre 1957 i els anys 80, creà personatges tan coneguts com Rigoberto Picaporte, Los señores de Alcorcón y el holgazán de Pepón, Pepe Barrena, Lily i molts d’altres que formen part de les lectures de diverses generacions. Si vols saber més, descarrega’t el llibret "ROBERT SEGURA,dibuixant d'altura", que s’edità des de la Regidoria de Cultura per l’exposició d’homenatge que se li va fer al novembre de l’any passat a en Robert, i que inclou una biografia i un breu estudi escrits pel Ramon Coll, una mostra d’historietes del propi Segura i tot plegat maquetat pel dissenyador Ramon Martínez.

Aquí podeu veure el clip d'aquesta presentació!

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame