<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

5.6.06

L'HIMNE DE PREMIÀ DE MAR

L’any 1991 va tenir lloc un aconteixement musical que marcaria un punt i apart en l’historia recent del nostre poble: l’himne “Premià” dels H. Bailo.

Degut a interessos que escapen a la comprensió d’aquells que ens encarreguem de la recerca del material audiovisual de la vila, la cançó quedà oculta. Possiblement, els que en coneixien la seva força lírica i sabien que el virtuosisme de les rimes podia remoure la consciència popular provocant, tal vegada, un aixecament en massa dels habitants de Premià de Mar, ho amagaren i silenciaren. Ens privaren d’una de les joies sonores de finals del Segle XX. Ara l’hem recuperat i és un honor per La Mirada dels Premianencs, el poder-vos facilitar l’accés a aquesta meravella. El que continua sent un misteri, però, és que el mateix Ajuntament que va col·laborar en la producció del disc, fos l’encarregat de protegir-ne el seu contingut i fins i tot, segons sembla, el d’un videoclip promocional que encara no hem pogut aconseguir. L’himne “Premià de Mar” parla de tu i de mi, de nosaltres, de Premià de Mar (es clar) i, sentint-lo, és absolutament comprensible que no hagi sortit a la llum en tants anys... Era un perill!

DESCARREGA L'HIMNE

DESCARREGA LA PORTADA

DESCARREGA LA CONTRAPORTADAEtiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

4 Comments:

Anonymous Anònim said...

És una broma? És lletgisme? Si va en sèrio, aquí la meva crítica: l'himne és absolutament espantós. Traieu-lo d'aquest blog!!!!

16/3/07  
Anonymous Anònim said...

Inenarrable,no puedo con mi cuerpo!!! Norrrr. La proposa per anar a Eurovisiò en representació dels Països Catalans!

7/8/07  
Anonymous Anònim said...

Recordo com si fos ahir la presentació d'aquesta cançó a un concert a la plaça dels paisos catalans (en aquell temps, també coneguda com a picódromo): el Bailo, sol a sobre l'escenari, amb l'única companyia (i acompanyament) d'una guitarra electrònica CASIO que li feia les bases i ell, solet, triomfant, cantant el seu himne...quins moments...era un bolo on també van actuar els "De vuelta al Refugio", i no sabria dir si també els "Mástil"...us enrecordeu d'aquests grups?

30/12/08  
Anonymous Anònim said...

Ai...ara m'heu destapat la caixa de la memòria...DJ Bailo...aka "Harmonic Man"...el seu gran èxit...va haver una època que el Miguel Angel era la veu solista dels "Fota´t"...jo pujava amb un amic fent autoestop fins a Premià de Dalt per veure'ls assajar a Sant Jaume...erem uns marrecs i el grup ens flipava (sonava sospitosament molt semblant als Police, genials!)...hi ha hagut grups prou bons...els Mástil, De vuelta al Refugio, els Fota't...i d'altres bandes més pintoresques, com els heavies "Four Roses"...i, rascant la meva memòria més infant, fa mooolts anys...quan Premià era un poble ben petitet, teniem un Punk...el recordo per la Gran via...cantant dels "Rigor Mortis", potser?

30/12/08  

Publica un comentari

<< Home