<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

29.6.06

GOLF A MELILLA PEL MICROCURT

El micro documental de LACAJANEGRA “Golf a Melilla”, ha estat seleccionat al 5è Festival Microcurts. El 16 de juliol anirem a Igualada a veure si rasquem quelcom, però la veritat és que formar part dels 16 finalistes (entre els 77 treballs presentats) ja és tota una alegria que val la pena compartir amb vosaltres.

Si encara no l'has vist, fes-hi una ullada clicant AQUÍ.

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

9.6.06

LA MIRADA ÉS NOMINADA PELS PREMIS DE LA RÀDIO

Ja fa temps que ho sabem. La proposta La mirada dels premianencs opta al premi de la Ràdio Sant Pau 13 a la Iniciativa de l’Any! És tot un honor estar entre iniciatives tant interessants com la Plataforma Camí Ral, La Festa Major d'hivern, els 10 anys de Pirates i Premianencs, la Trobada d'Intercanvi de Plaques de Cava, els 25 anys de l'Escola Municipal de Música, el Grup de Senderisme “Pisaterrones”, el Grup d'Havaneres Barca de Mitjana, l’Associació Solidària Tarija, la Galeria d'Art Aimara, els 10 anys de Dimecresalesnou i el "Poble Pescador" del carrer de St. Antoni.

AQUÍ podeu sentir el programa Premià Batega (24.5.06) en el que parlem amb en Xavier Traïd.

Hem esperat que la nova web de Ràdio Premià de Mar estigués en funcionament per penjar aquest post que servís, alhora, per recordar audiovisualment el que va ser la primera entrega d’aquests premis de votació popular, els de l’any passat, en ple sopar premianenc.


S'han habilitat urnes de votació als comerços del CAP i als equipaments municipals on els premianencs poden pronunciar-se i, en breu, també podran fer-ho a través de la
web de la Ràdio.
Us animem a participar i, com que en aquesta època està tant de moda demanar el vot cap a una o altra opció, partit polític, etc, nosaltres no volem ser menys...

Vota per LA MIRADA DELS PREMIANENCS!

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

5.6.06

L'HIMNE DE PREMIÀ DE MAR

L’any 1991 va tenir lloc un aconteixement musical que marcaria un punt i apart en l’historia recent del nostre poble: l’himne “Premià” dels H. Bailo.

Degut a interessos que escapen a la comprensió d’aquells que ens encarreguem de la recerca del material audiovisual de la vila, la cançó quedà oculta. Possiblement, els que en coneixien la seva força lírica i sabien que el virtuosisme de les rimes podia remoure la consciència popular provocant, tal vegada, un aixecament en massa dels habitants de Premià de Mar, ho amagaren i silenciaren. Ens privaren d’una de les joies sonores de finals del Segle XX. Ara l’hem recuperat i és un honor per La Mirada dels Premianencs, el poder-vos facilitar l’accés a aquesta meravella. El que continua sent un misteri, però, és que el mateix Ajuntament que va col·laborar en la producció del disc, fos l’encarregat de protegir-ne el seu contingut i fins i tot, segons sembla, el d’un videoclip promocional que encara no hem pogut aconseguir. L’himne “Premià de Mar” parla de tu i de mi, de nosaltres, de Premià de Mar (es clar) i, sentint-lo, és absolutament comprensible que no hagi sortit a la llum en tants anys... Era un perill!

DESCARREGA L'HIMNE

DESCARREGA LA PORTADA

DESCARREGA LA CONTRAPORTADAEtiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame