<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

18.5.06

PREMIÀ ÉS UN CLAM!

Hem de reconèixer que, els que estem duent a terme el projecte de “La Mirada dels Premianencs”, no som gaire “futboleros”. A dir veritat, no ho som gens. Malgrat això ahir era un dia en el que creiem que valia la pena enregistrar com vivien els premianencs barcelonistes la final de la Champions, ja que al proper documental parlarem de l’esport a Premià i de tot el que l’envolta.

Vàrem intentar mirar-nos el partit a la Plaça dels Països Catalans però encara no era prou fosc i era impossible veure res, així que vàrem baixar al Centre l’Amistat. Després del gol de l’Arsenal i de l’evident partidisme dels àrbitres (no calia saber-ne gaire de futbol per adonar-se’n) la majoria de Culés estaven desfets, com en Laureà i en Miquel, els amics que ens deien si allò era o no falta (o el que sigui), que ja ho donaven tot per perdut.

A la mitja part vaig sortir a gravar uns planos des de les finestres i un profeta jovenet (aprenent d’en Nostradamus) va predir-me, allà fora, el que després va resultar ser: dos a un als últims deu o cinc minuts... Impressionant!

Recomanem als de la Penya Bogarde que l’agafin de talismà. Si cal us ajudarem a trobar-lo.

Baixa't el video

FELICITATS A
TOTS ELS CULÉS

DE PREMIÀ!!!

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

9 Comments:

Blogger la mirada said...

Per fi! Ja funciona l’opció de comentaris!
Per celebrar-ho hem penjat els dos comentaris següents que ens han fet arribar, per mail, dos amics premianencs que viuen fora: en Xavier a Irlanda i la Meritxell a Itàlia.
Penseu que aquesta és una pàgina oberta a totes les mirades, opinions, pensaments i records referits, de manera més o menys directa, amb Premià de Mar i que tothom pot participar-hi. Anima’t!

21/5/06  
Anonymous Anònim said...

Què passa companys? He pogut veure els vídeos, com sempre amplien les barreres del poble fins on arribi el www. sorprenent, com a mínim, les feres barcelonistes de Premià. I allò dels cotxes? Perquè? En fi, coses del futbol, que esta còmode en els territoris de l'irracional.

Impagable, el Miki i Laureà parlant (amb qui?) pel mòbil a la vegada, amb un carrer Sant Antoni de postguerra (que encara no he vist). Han trobat més runes romanes?

21/5/06  
Anonymous Anònim said...

Dir-vos que la meva mare va aconseguir la primera part pel St Jordi, però encara no l'he vist... no tinc DVD a casa.... però m'he vist, llegit i mirat coses de la web. M'agrada moltíssim! Em feu venir nostàlgia!
El vídeo del partit del Barça esta xulíssim! Fa massa que estic fora ... només he reconegut dues persones... en Martí de la biblioteca i el meu cosí.... M'ha agradat molt també el vídeo dels dos senyors (no me’n recordo com es diuen) que miren la pel•lícula.
Per cert ja tenim bitllets per venir de vacances a Premià. Hi estarem del 20 de juny fins al 12 de juliol, espero que ens veiem!
Molts petons!

21/5/06  
Anonymous Anònim said...

Really amazing! Useful information. All the best.
»

21/7/06  
Anonymous Anònim said...

I find some information here.

23/7/06  
Anonymous Anònim said...

I found this site using [url=http://google.com]google.com[/url] And i want to thank you for your work. You have done really very good site. Great work, great site! Thank you!

Sorry for offtopic

12/11/09  
Anonymous Anònim said...

Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!

21/11/09  
Anonymous Anònim said...

Sale prograf Generic shuddha guggulu 25mg kamagra flavored RX detrol World shippind zofran Generic gasex

19/1/10  
Anonymous Anònim said...

[url=http://moodlee.alphaplus.ca/]professional cialis[/url]

14/2/10  

Publica un comentari

<< Home