<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

24.5.06

INAUGURACIÓ CREU ROJA (Joan Cano)

JOCS DAVANT DE CAN FONTANILLS 1972 (Joan Aniceto)

Solar Plaça dels Països Catalans (Ascensión Batista)

SORTIDA DE L'ESGLÉSIA 1918 (Desconegut)

TALA D'ARBRES A LA C. DE VILASSAR (Josefina Alcalà)

CARAMELLES AL CASAL BENÈFIC 1972 (Joan Aniceto)

CAN POU 1985 (Manuel Sarabia)

CAN BALDOMERO (Baldomero Solé)

BUS A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT 1962 (Joan Cisa)

2n APLEC SARDANISTA 1975 (Jaume Planas)

18.5.06

PREMIÀ ÉS UN CLAM!

Hem de reconèixer que, els que estem duent a terme el projecte de “La Mirada dels Premianencs”, no som gaire “futboleros”. A dir veritat, no ho som gens. Malgrat això ahir era un dia en el que creiem que valia la pena enregistrar com vivien els premianencs barcelonistes la final de la Champions, ja que al proper documental parlarem de l’esport a Premià i de tot el que l’envolta.

Vàrem intentar mirar-nos el partit a la Plaça dels Països Catalans però encara no era prou fosc i era impossible veure res, així que vàrem baixar al Centre l’Amistat. Després del gol de l’Arsenal i de l’evident partidisme dels àrbitres (no calia saber-ne gaire de futbol per adonar-se’n) la majoria de Culés estaven desfets, com en Laureà i en Miquel, els amics que ens deien si allò era o no falta (o el que sigui), que ja ho donaven tot per perdut.

A la mitja part vaig sortir a gravar uns planos des de les finestres i un profeta jovenet (aprenent d’en Nostradamus) va predir-me, allà fora, el que després va resultar ser: dos a un als últims deu o cinc minuts... Impressionant!

Recomanem als de la Penya Bogarde que l’agafin de talismà. Si cal us ajudarem a trobar-lo.

Baixa't el video

FELICITATS A
TOTS ELS CULÉS

DE PREMIÀ!!!

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

16.5.06

UNA MIRADA DIVINA...

Aquest diumenge passat La Mirada dels Premianencs va adquirir el do de la ubiqüitat estan, alhora, al mig de la N2, compartint l’interès de la Plataforma Cívica Camí Ral per la gratuïtat de l’autopista i a la Plaça de la Sardana on, entre diverses parades de comerços del poble, també vàrem muntar el “xiringuito”.
En realitat vam fer trampa i, com que no som mags professionals, podem dir-vos el truc: la Núria i en Sergi, uns amics de Ripollet, baixaren a ajudar-nos (gràcies companys!).


En breu reactivarem la web penjant nous fragments de les filmacions que anem recuperant però, de moment, podeu llegir la transcripció del correu electrònic on els amics de la Plataforma Cívica Camí Ral agraeixen el suport a la jornada lúdico-reivindicativa de diumenge i gaudir d’un VIDEO muntat per la Neus Serra del tall de la carretera.


Estimadíssims amics, Estimadíssimes amigues,
Des de la Plataforma Cívica Camí Ral, agrair-vos el vostre suport, la vostra presència, i la voluntat d'haver realitzar un tall a la nacional 2 durant unes hores.
Tal i com dèiem a l'anunci, junts, ho aconseguirem!! Des de l'organització, en calent, molt contents de com ha anat tot, només volíem donar-vos les gràcies! Entreu a www.quelcomoriginal.com/graciesatots. La genial Neus Serra, com sempre, ha fet un muntatge de vídeo fantàstic. És la nostra forma de demostrar-vos com n'estem d'agraïts! Aquest dijous 18 de maig, a les 20:30 hores, al Centre Cívic farem la reunió de valoració. Us hi esperem! Gràcies a tots i a totes!
PLATAFORMA CÍVICA CAMÍ RAL

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame