<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

25.4.06

JA TENS EL DOCUMENTAL?

El passat dissabte dia 22 vàrem fer la presentació del documental al Centre Cívic perquè fossin els col•laboradors els primers que el veiessin. L’èxit d’assistència va ser aclaparador. Noranta premianencs aguantaren estoicament les dues hores completes (amb pausa per fer un riu i menjar quelcom) valorant unànimement de manera més que positiva l’audioviusal i felicitant-nos per la feina feta en aquesta primera part de la trilogia “La mirada dels premianencs: Passat, present i futur de Premià de Mar”.
La projecció i la diada es varen veure enterbolides per una errada en l’àudio al bloc temàtic “Fira del llibre i publicacions” alhora de fer les còpies dels DVDs. Recomanem que es salti al següent capítol ja que l’invisionable apareixerà, correctament, l’any vinent. De moment podeu veure’l a baixa resolució des d’aquí.


Encara amb la ressaca d’un Sant Jordi molt mogut, hem deixat el documental a diversos punts del poble perquè, qui encara no el tingui, pugui adquirir-lo (ara a 15€) i quina va ser la nostra sorpresa quan a totes les llibreries ens digueren que molta gent el demanava des del dissabte i que no sabien on es podia trobar. Llàstima i disculpes... hem pagat la novatada.
L’altra qüestió és la dels cartells. En vam penjar per tot el poble però, abans de Sant Jordi, moltes persones els despenjaren per endur-se’ls a casa. Potser és perquè els quatre dissenys diferents que va fer la Miriam estaven molt guapos i la gent va decidir de fer-ne la “cole”... haguéssim agraït que la fessin passat el dia que anunciava quan i on podia trobar-se el documental. Però vaja, d’altra banda, és una alegria que agradessin tant.

Com molts ja sabreu, la màxima alhora de fer el documental era la d’il•lustrar les paraules dels entrevistats amb pel•lícules fetes per gent del poble. Nosaltres no podem filmar tots els actes que es fan a Premià però de ben segur que vosaltres aneu gravant-ne molts degut a la coneixença amb els organitzadors, a que hi participeu activament, etc.


La idea de l’Arxiu Audiovisual és, a banda de recuperar filmacions històriques, la de crear una xarxa de premianencs i premianenques que actuïn com a reporters, cobrint actes amb les seves càmeres domèstiques, i que ens facin arribar una còpia per engrandir, més i més, aquest Arxiu Audiovisual de Premià de Mar. Penseu que, dintre de trenta o quaranta anys, tindran el mateix valor que les filmacions que tant interessants trobem avui dia dels anys 60.

Ara ens toca descansar una mica i agafar forces per enllestir la segona i la tercera part que conclouran la trilogia i que sortiran pel Sant Jordi de l’any vinent. Cada projecte ens ensenya noves coses i amb aquesta primera part n’hem après moltes. Hem de millorar fins hi tot el que ja està bé i no quedar-nos estancats amb lloances que, encara que puguin ser merescudes, acostumen a no deixar-nos anar més enllà de la recerca de nous copets de felicitació a l’esquena.
Ens agrada que us agradi però ens hi hem d’esforçar més. Tots. Tu també, que tens càmera de video i el nostre telèfon. Esperem que ens vagis passant còpies en DVD d’allò que vas gravant i que ho segueixis fent després de l’eufòria dels documentals. No ens enganyem, crear un arxiu no és “chachipiruli”.

En Ramon Fàbregas (que diposità la pel·lícula de 1918) amb dues noies molt maques.

Siusplau, agrairíem les teves crítiques i comentaris del documental.


CONTACTE DIRECTE: Miriam 651 53 23 63 - Víctor 651 05 46 65


Les fotos d'aquest post son fetes pel Màrius Torner, membre de
l'Agrupació Fotogràfica ARGENT. Gràcies Màrius!

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

5.4.06

LA 1a PART DEL DOCUMENTAL "La Mirada dels premianencs" SORTIRÀ PER SANT JORDI AL PREU POPULAR DE 12€

Ja tornem a ser aquí. Després d’un mes de dormir poc i treballar molt, per fi podem descansar una miqueta perquè la 1a part del documental “LA MIRADA DELS PREMIANENCS: Passat, present i futur de Premià de Mar” està finalment enllestida. Té una durada de dues hores i deu minuts i s’hi tracten, dividits en blocs temàtics, el Premià industrial, les obres de l’autopista i el Camí Ral, el comerç, la fira del llibre i les publicacions, els banys romans, les sardanes i l’origen de la Cobla Premianenca, la Creu Roja, el cinema i els inicis de la ràdio municipal i hem de dir que la feina ha valgut la pena.
N’estem molt contents del resultat i esperem que a vosaltres també us agradi. Encara que no hem pogut arribar a tot i que ens han quedat coses al tinter, mitjançant les anècdotes i curiositats que ens expliquen els entrevistats podem imaginar (aquells que encara no havíem nascut) o recordar (aquells que varen viure-ho) els canvis i les històries d’aquest poble, que segueix sent però sense ser-ho del tot.

D’aquesta 1a part en fem un tiratge limitat de 1000 còpies i us recordem que val la pena comprar-lo el mateix dia de Sant Jordi a la nostra paradeta de la Plaça de l’Ajuntament al preu popular de 12€ (després podreu trobar-lo a diverses llibreries a 15€).
Per aquells premianencs que viviu fora i que vulgueu un DVD, envieu-nos un correu electrònic perquè us en reserve
m un i així ho farem (encara no sabem com podem enviar-vos-el i tot plegat però ja hi pensarem).


Bé, si no ens veiem abans, fins el proper dia 23... us hi esperem!

MIRA EL TRAILER
(nosaltres també en fem d'això)

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame