<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

17.3.06

Mamá... ¡Ya somos famosos!

Ai els informadors... aquells que ens mostren la realitat en negre sobre blanc, els locutors que ens diuen el que passa al món o els busts televisius, que son més a casa que molts familiars i que sustenten les paraules mitjançant les imatges hertzianes que donen veracitat a tot allò que ens expliquen.
Aparèixer als mitjans de comunicació, encara que siguin comarcals, implica certs riscos: pots errar, tartamudejar o tenir gasos a la tele o a la ràdio i la premsa escrita, pot publicar allò que tu mai has dit.
Dues de les publicacions que s’han fet ressò del projecte “La mirada dels premianencs”, als que no deixem d’estar agraïts, han explicat malament el idea i pensem que cal, des d’aquí, rectificar la confusió.
Al diari “El Punt” (17.2.06), s’hi deia que la recerca d’imatges era per fer un documental i aquí sí que l’ordre dels factors altera el producte, ja que fem el documental únicament per finançar l’arxiu audiovisual i no al revés.
Respecte al breu aparegut al “Tribuna Maresme” (20 al 26.2.06), cal rectificar dient que vàrem començar a buscar pel•lícules fa un any i que la web és tant sols un mecanisme més per fer-ho, alhora que hom pot gaudir d’aquestes troballes fílmiques.
Si les tergiversacions (no pas mal intencionades) a quelcom tan menor com l’elaboració d’un arxiu audiovisual poden portar a mals entesos, és interessant pensar en el que passa si son fetes (com és costum en certs mitjans) amb mala fe i tractant-se de temes infinitament més transcendents que el que ens ocupa.

Aparicions televisives:


VEURE EL VIDEO
La Fàbrica TV Mataró (2.3.06)

Aparicions radiofòniques:
- "Premia notícies" Ràdio Premià de Mar (26.1.06) ESCOLTAR
- "El matí de Lola"
Ràdio Premià de Mar (27.1.06) ESCOLTAR

Aparicions a la premsa:

- Vilaweb Maresme (13.2.06) LLEGIR
- La Clau (del 2 al 8.3.06) LLEGIR

EL POST S'ACTUALITZARÀ A MESURA QUE HI HAGI NOVETATS PERIODÍSTIQUES SOBRE "LA MIRADA".

Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame

2 Comments:

Blogger Sol Guernica said...

Buen día:
Sólo para saludarles y felicitarles por el blog. Les invito también a visitar el mío de reciente creación http://enpremiademar.blogspot.com .Si desean que nos enlacemos en los links tan sólo díganmelo.

Suerte y Feliz Año Nuevo

7/1/08  
Anonymous Anònim said...

bon comencament

24/2/10  

Publica un comentari a l'entrada

<< Home