<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

17.3.06

Mamá... ¡Ya somos famosos!

Ai els informadors... aquells que ens mostren la realitat en negre sobre blanc, els locutors que ens diuen el que passa al món o els busts televisius, que son més a casa que molts familiars i que sustenten les paraules mitjançant les imatges hertzianes que donen veracitat a tot allò que ens expliquen.
Aparèixer als mitjans de comunicació, encara que siguin comarcals, implica certs riscos: pots errar, tartamudejar o tenir gasos a la tele o a la ràdio i la premsa escrita, pot publicar allò que tu mai has dit.
Dues de les publicacions que s’han fet ressò del projecte “La mirada dels premianencs”, als que no deixem d’estar agraïts, han explicat malament el idea i pensem que cal, des d’aquí, rectificar la confusió.
Al diari “El Punt” (17.2.06), s’hi deia que la recerca d’imatges era per fer un documental i aquí sí que l’ordre dels factors altera el producte, ja que fem el documental únicament per finançar l’arxiu audiovisual i no al revés.
Respecte al breu aparegut al “Tribuna Maresme” (20 al 26.2.06), cal rectificar dient que vàrem començar a buscar pel•lícules fa un any i que la web és tant sols un mecanisme més per fer-ho, alhora que hom pot gaudir d’aquestes troballes fílmiques.
Si les tergiversacions (no pas mal intencionades) a quelcom tan menor com l’elaboració d’un arxiu audiovisual poden portar a mals entesos, és interessant pensar en el que passa si son fetes (com és costum en certs mitjans) amb mala fe i tractant-se de temes infinitament més transcendents que el que ens ocupa.

Aparicions televisives:


VEURE EL VIDEO
La Fàbrica TV Mataró (2.3.06)

Aparicions radiofòniques:
- "Premia notícies" Ràdio Premià de Mar (26.1.06) ESCOLTAR
- "El matí de Lola"
Ràdio Premià de Mar (27.1.06) ESCOLTAR

Aparicions a la premsa:

- Vilaweb Maresme (13.2.06) LLEGIR
- La Clau (del 2 al 8.3.06) LLEGIR

EL POST S'ACTUALITZARÀ A MESURA QUE HI HAGI NOVETATS PERIODÍSTIQUES SOBRE "LA MIRADA".

Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame

16.3.06

PIRATES I PREMIANENCS I KING CRIMSON (per Àngel Pagès)

Una de les novetats festives del Premià de Mar dels darrers 10 anys ha estat la presència dels Pirates i Premianencs a les festes majors. La idea va prendre forma en els temps del regidor Sòria, es va extendre popularment fins prendre volada organitzativa i, darrerament, enfila una edició commemorativa. Els amics de l'associació Bellamar, -entitat dedicada a la cultura marinera-, confeccionen un llibre que tracta aquest tema amb extensa documentació visual i textual. Per Sant Jordi serà una realitat editorial.

Stereo2, el col·lectiu que impulsa el Sound System de Premià de Mar, vol fer una aportació a aquesta celebració en forma de descoberta discogràfica. Darrerament hem programat a la ràdio un disc de King Crimson de l'any 1973 amb el nom de Lark tongues in aspic. La coberta d'aquest LP ens mostra el sol i la lluna en una disposició que evoca perfectament els cartells, samarretes i altres elements caracteristics de la festa. Senzillament King Crimson eren visionaris. És un joc. Coses del temps. El món ens ofereix les mil i una coincidències.

Publicat el 16 de Març al seu BLOG

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

9.3.06

Aquest dijous “CIUDAD SIN SUEÑO” al Clap

Aquest dijous 16 de març a les 22h es projecta, a la sala CLAP de Mataró, la video-creació d’en Víctor Saràbia “Ciudad sin sueño” (basada en el poema de Federico García Lorca) dins l’espai “Mostra de curts d’aquí i d’allà” organitzat pels amics de La Recicladora Cultural. Us hi esperem!
Per obrir boca, transcrivim l'impressionant poema.


CIUDAD SIN SUEÑO
(Federico García Lorca)

No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie.
No duerme nadie.
Las criaturas de la luna huelen y rondan sus
cabañas.
Vendrán las iguanas vivas a morder a los
hombres que no sueñan
y el que huye con el corazón roto encontrará por
las esquinas
al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna
protesta de los astros.
No duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie.
No duerme nadie.
Hay un muerto en el cementerio más lejano
que se queja tres años
porque tiene un paisaje seco en la rodilla;
y el niño que enterraron esta mañana lloraba
tanto
que hubo necesidad de llamar a los perros para
que callase.
No es sueño la vida. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta!
Nos caemos por las escaleras para comer la
tierra húmeda
o subimos al filo de la nieve con el coro de las
dalias muertas.
Pero no hay olvido, ni sueño:
carne viva. Los besos atan las bocas
en una maraña de venas recientes
y al que le duele su dolor le dolerá sin descanso
y el que teme la muerte la llevará sobre sus
hombros.

Un día
los caballos vivirán en las tabernas
y las hormigas furiosas
atacarán los cielos amarillos
que se refugian en los ojos de vacas.
Otro día
veremos la resurrección de las mariposas
disecadas
y aun andando por un paisaje de esponjas grises
y barcos mudos
veremos brillar nuestro anillo y manar rosas de
nuestra lengua.
¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta!
A los que guardan todavía huellas de zarpa y
aguacero,
a aquel muchacho que llora porque no sabe la
invención del puente

o a aquel muerto que ya no tiene más que la
cabeza y un zapato,
hay que llevarlos al muro donde ¡guanas y
sierpes esperan,
donde espera la dentadura del oso,
donde espera la mano momificada del niño
y la piel del camello se eriza con un violento
escalofrío azul.
No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie.
No duerme nadie.
Pero si alguien cierra los ojos,
¡azotadlo, hijos míos, azotadlo!
Haya un panorama de ojos abiertos
y amargas llagas encendidas.
No duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie.
Ya lo he dicho No duerme nadie. Pero si alguien tiene por la noche
exceso de musgo en las sienes,
abrid los escotillones para que vea bajo la luna
las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros
.

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

6.3.06

L'ATHLETIC DE BILBAO COL·LABORA AMB LA MIRADA DELS PREMIANENCS!

El passat dia 23 de febrer vàrem posar-nos en contacte amb el departament de premsa de l’Atlethic de Bilbao per demanar-los si ens podrien enviar una foto d’en Luis Bergareche Maruri, un jugador del primer equip de l’any 1928 que va dirigir una fàbrica, aquí a Premià, on estiraven coure per fer-ne fil elèctric i que estava situada on ara hi ha l’Escoda, a sota de la Plaça dels Països Catalans o Foneria. Necessitàvem la fotografia per il·lustrar una petita part del bloc “La Indústria a Premià” del documental.

Pengem l’intercanvi de correus electrònics perquè trobem interessant que un club de futbol com aquest, pensi el que pensa del nostre projecte.

Us imagineu lo diferent que hagués estat la resposta si, pel que fos, hagués estat el Barça amb qui haguéssim tractat?

Aupa Athletic!

23/2/06

Hola a tod@s,
Soy de Premià de Mar, a 20 kilómetros de BCN y estoy montando un documental sobre mi pueblo. El hecho es que un jugador del Athletic montó una fábrica aquí y no tengo (ni encuentro por ningún lado) su foto. Es Luis Bergareche que jugaba en 1928 y la industria que llevaba se dedicaba al estiramiento de cobre para cables eléctricos.

El proyecto, que incluye el documental, es mucho más amplio. Se trata de crear un archivo audiovisual de nuestro pueblo y llevamos 11 meses trabajando en ello. Es un proyecto personal que no recibe ningún tipo de ayuda, ni pública ni privada. Hemos recuperado archivos fílmicos desde 1918 hasta nuestros días y para financiar este proyecto (un archivo es algo que nunca acaba), prepararemos un documental con la intención de, al menos, cubrir los gastos. El docu si que recibe la contribución del Ayuntamiento y la ayuda de dos agrupaciones comerciales del pueblo. Más info en la web (en catalán): http://www.lamiradadelspremianencs.com optimizada para Explorer (da problemilas con Firefox).
Espero que me ayudéis mandándome la foto (con la máxima resolución posible). Sé que es un pelín extraña la petición que os hago pero es que, cuando se habla de él, me gustaría que apareciera.

Un cordial saludo y gracias de antemano.
Víctor Sarabia

6/3/05

Hola Victor,
Perdona en la tardanza en contestar tu correo pero esta semana ha fallecido un ex jugador
del club, Telmo Zarra, y hemos estado un tanto liados.
Estamos encantados de poder colaborar en un proyecto tan interesante como el que comentas en tu correo, que por lo que comentas está muy bien encaminado.
Te mando las fotos que hay en nuestro archivo de Luis Bergareche Maruri, futbolista “histórico” del Athletic por marcar el primer gol rojiblanco en la Liga (no marcó más). Este personaje fue director, sobre los años 60, de El Correo Español - El Pueblo Vasco, un periódico de los más importantes de Bilbao y que en la actualidad lidera el proyecto de VOCENTO. Quizás por ahí puedas conseguir más o mejores fotografías.
Si necesitas algo más, no dudes en volver a ponerte en contacto con nosotros.

Suerte para tu proyecto, un saludo y Aupa Athletic.
Asier Arrate

P.D- Una cosa más, en una serie documental sobre la Historia del fútbol Vasco realizado por la productora Baleuko para la televisión vasca (ETB), aparece una entrevista a Bergareche hablando de su gol.


6/3/06

Hola Asier,
No te preocupes por haber tardado… han llegado a tiempo. Me encanta que hayas encontrado el proyecto interesante.
Ya podéis contar con, además de aparecer en los créditos (naturalmente), una copia del documental. Para que digan que somos “agarraos”…
Cuando tengas un momento, pásame la dirección donde enviártela y te la mando.
El documental es mayoritariamente en catalán y la foto saldrá sólo un momento pero la anécdota que cuentan de Bergareche te la traduzco brevemente:
Se ve que, como te dije, tenía una fábrica de estirar hilo de cobre, pues bien, Joan Gómez (un ex-lampista e historiador del pueblo) vio como Bergareche salía de la fábrica maldiciendo a los alemanes, tremendamente enfadado. Resulta que les había comprado una partida de lo que creía era hilo de cobre para fundir y que resultó ser alambre con un baño de cobre. De ahí el cabreo… y con razón. ¡Menudo timo!

Muchas gracias por todo, un fuerte saludo y Aupa Athletic,
Víctor Sarabia

6/3/06

Hola Víctor,
Te doy la dirección rápido, no sea cambies de opinión:

Asier Arrate.
···································
48009 Bilbao. Bizkaia.

Encantado de recibirlo y aquí quedará, en el archivo del Athletic, para mejor conocimiento del pueblo catalán, o de un pueblo catalán al menos, el documental sobre Premià de Mar, proyecto audiovisual realizado por la sociedad civil catalana, sin ayuda pública (quizás por eso llega la copia).

En serio agradecidos de que mandes el documental y volver a felicitarte por vuestra iniciativa.
Asier

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

3.3.06

LA PETITA Festa Major d'Hivern 2006

VEURE EL VIDEO
(Durada: 18 minuts... paciència amb la descàrrega)

Aquest ha estat el primer any de la Festa Major d’Hivern o La Petita, que era com antigament s’anomenaven aquests dies festius que comparteixen calendari amb el Carnestoltes i que Premià de Mar recupera gràcies a l’empenta de la Comissió FEM GRAN LA PETITA i la col·laboració de LA INFUSIÓ TEATRE.

Un dels actes més esperats, després de despertar als esperits de diverses fàbriques del poble anomenats Penja Culpes, era la lectura dels versos satírics (versots) en els que aquests personatges “posaven a caldo” a polítics i entitats tot criticant fets i actuacions dignes de befa ocorregudes durant l’any passat i el que portem d’aquest.
La veritat és que valgué la pena.

LA MIRADA DELS PREMIANENCS va enregistrar aquesta 1a Festa Major d’Hivern per deixar-ne constància i poder retrobar la filmació quan siguin els fills dels organitzadors els qui prenguin el testimoni, dintre de deu o vint anys.

Malgrat que van pagar la novatada amb un equip de so precari i altres relliscades menors, la proposta és extraordinària i esperem que, l’any vinent, rebin un major suport per part de l’Ajuntament i una resposta encara més gran per part del poble.

Felicitats a l’organització i endavant!

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame