<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

18.2.06

CAN SANPERE

Tot aquest cacau de CAN SANPERE no podíem passar-lo per alt.

La contribució de La Mirada dels Premianencs al respecte és AQUEST VIDEO de la fàbrica que, tant si com no, més tard o més aviat, només serà un miratge.

Hem decidit, també, acompanyar el post d’un sonet d’en Martí Rosselló publicat el 16 de febrer al seu Blog (que aprofitem per recomanar-vos) en el que, amb fina ironia, descriu el Premià proposat pel Pla General Urbanístic.

SONET AL FUTUR PLA URBANÍSITC DE PREMIÀ DE MARX

Quins sants plançons, amb dos collons, van treure’s
del seu barret un pla concret i un mapa
per ordenar la mal plantada estafa
de carrers plens fins dalt de culs i testes?
.

Calia un pla per maquillar la gesta
del mal ja fet al llarg dels anys de cara
a especular i ben afartar la bèstia
que mana el món i el Premià de Mare.
.

Normes i lleis, alfils i reis, per perdre
fins al final. Els mals menors, com sempre,
faran dir sí al pla previst per l’amo.

.

I urbanitzat, mal saturat, reclamo
un pla aplanat i amb plàtan de vorera
per relliscar i caure al parany que espera.

.

Un dels quinze mil habitants del quilòmetre quadrat de la dreta del municipi.

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

1 Comments:

Blogger Àngel 'Soulbizarre' said...

hola companys, m'agradaria aportar una dada a la lluita per "can sanpere 100%", quatre anys enrera vam constituïr un nucli de tres persones que va arribar a ser d'una quinzena i que s'ha conegut per Veïns per al 100% públic. Cal puntualitzar l'origen del concepte "100% públic", doncs el nucli inicial del grup tenia idees diferents de com es voldria que fos en el futur l'espai de la vella fàbrica. Uns parlaven de 100% verd, altres de zona mixta o variada d'ús public, altres més minoritàriament vam creure interessant incorporar dins d'aquest 100% una preservació o almenys un estudi de la viabilitat de conservar alguna/es nau/naus en vistes a una reforma (com es fa amb naus de velles factories arreu del país...). Però el grup vam decidir unificar el missatge i parlar de 100% públic genèricament. Tot i això, el pla general que es presenta a aprovació ens assegura la preservació d'aquest espai. No hem d'agafar al peu de la lletra els planols que apareixen al Primilia, doncs són avenços de pla inicial i són susceptibles de modificació i al·legació. el cas concret de can sanpere, un cop lligat, encara podria dónar un marge de maniobra i suggerir/proposar la recuperació d'alguna nau i integrar-la en el conjunt "equipaments" contemplat en l'avantprojecte de pla. Una fase interessant del Pla és la de les al·legacions, podria ser un marc de propostes...aquesta consideració sobre el cas can sanpere és extensible en altres actuacions que la cartografia defineix però no concreta. L'ús i la definició d'espais està més oberta del que pot semblar. Estarem atents.

13/3/06  

Publica un comentari a l'entrada

<< Home