<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

1.1.06

ESTADÍSTIQUES DELS VIDEOS VISIONATS

Tala d'arbres de la Carretera de Vilassar (Josefina Alcalà) 16 Descàrregues

Sortida de l'església 1918 (Desconegut) 17 Descàrregues

Solar Plaça dels Països Catalans (Ascensión Batista) 17 Descàrregues

Jocs a davant de Can Fontanills 1972 (Joan Aniceto) 14 Descàrregues

Inauguració Creu Roja (Joan Cano) 17 Descàrregues

Fira del llibre (Joan Cisa) 3 Descàrregues

Estació i tren 1977 (Pere Roca) 3 Descàrregues

Dia de Pesca 1976 (Pere Roca) 4 Descàrregues

Competició Piscina Globus (Josefina Alcalà) 3 Descàrregues

Carnestoltes de La Nau 1977 (Autor Desconegut) 3 Descàrregues

Caramelles al Casal Benèfic 1972 (Joan Aniceto) 13 Descàrregues

Ciudad sin Sueño 16 Descàrregues

Can Pou 1985 (Manuel Sarabia) 8 Descàrregues

Can Baldomero (Baldomero Solé) 9 Descàrregues

Bus a la Plaça de l'Ajuntament 1962 (Joan Cisa) 11 Descàrregues

2n Aplec Sardanista 1975 (Jaume Planas) 8 Descàrregues

Premia es un clam 111 Descàrregues

Fira del Llibre i Publicacions 97 Descàrregues

TRAILER la mirada dels premianencs 219 Descàrregues

Entrevista TV Mataró (2.3.06) 111 Descàrregues

Golf a Melilla (Subtitulat) 71 Descàrregues

Els Versots dels PENJA CULPES (25.2.06) 63 Descàrregues

Can Sanpere 16.1.06 (Víctor Saràbia) 82 Descàrregues

Bicicletes a Can Fontanills 1974 (Joan Aniceto) 51 Descàrregues

Autopista 1975 (Pere Roca) 41 Descàrregues

1r Pessebre a Can Gallemí 1972 (Salvador Moragas) 44 Descàrregues

1r Aplec Sardanista 1974 (Joan Cisa) 58 Descàrregues

1a Estació de Tren 1968 (Joan Llonch) 71 Descàrregues

Sortida del Jovellanos 1918 (Autor Desconegut) 144 Descàrregues

Setmana de la Joventut 1968 (Joan Cisa) 98 Descàrregues

Mosaic romà a Can Farrerons (Joan Cano) 79 Descàrregues

Mercat hora Zero 27.9.05 46 Descàrregues

Inauguració Torrent Fontsana 24.5.85 (Joan Cano) 76 Descàrregues

Inauguració Camp d'Esports 1967 (Joan Llonch) 57 Descàrregues

Fira Botigues al Carrer 22.5.05 56 Descàrregues

Enderroc del Bellamar 6.7.98 (Àngel Valdivielso) 57 Descàrregues

El litoral (Hàbitat Virtual) 2001 59 Descàrregues

Dia de l'associació 23.5.1943 (Ramon Alcalà) 127 Descàrregues

Ciclisme a Elisenda de Montcada (Pepe Martín) 23 Descàrregues

Can Manent 1977 (Jaume Godàs) 68 Descàrregues

Bellamar 1977 (Pere Roca) 68 Descàrregues

11 Setembre 1975 (Joan Aniceto) 36 Descàrregues

2n Concurs de Pintura Ràpida 1975 (Jaume Planas) 58 Descàrregues

Filmoteca 84 Descàrregues

Fàbregas i Massip 82 Descàrregues

la mirada dels premianencs Demo 260 Descàrregues

TOTAL DE DESCÀRREGUES: 2670

Última actualització feta l'6 de Juny de 2006

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame