<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

4.1.06

ELS COL·LABORADORS

PERSONES:
Joan Aniceto, Xito Jiménez, Jaume Planas, Jaume Godàs, Ramon Fàbregas, Àngel Valdivelso, Joan Banús, Montserrat Salvans Aurell, Francesc Hernández-Gras, Josefina Alcalà, Xavier Traïd, Ascensión Batista, Josep i Lídia Segalés, Anton Giménez i Riba, Carlos Nadal, Joan Cisa, Francesc Buch, Marius Torner, Agustí Bellong, Jordi Almuni, Miquel Masip, Dolors March, Asensi Gonzàlez, Pepe Martin, Joan Llonch, Joan Cano, Pere Roca, Joan Ros, Benet Fité, Joan Pruna, Sílvia Micó, Isidre Pijoan, Joan Gómez, Rosa Saz, Ferran Llagostera, Montserrat Carulla, Família Serrat, Agnés Céspedes, Ramon Coll, Ramon Felip Fa, Jaume Brandariz, Judit Cisa, Josep Rei, Família Badia, Dària i Regina Ferrando, Família Martí-Roig, Anna Font, Toni Fabregat, Germans Crespo, Pepita Pla, Àngel Meca, Joan Antoni Valera , Esperança Larruy, Martí Rosselló, Rafael Vallbona, Vicenç Pastor, Maribel del Molino, Josep Merlos, Mª Teresa Font, Mª Elena Montleon, Ricard Gaeta, Miquel Roca, Jordi Amat i Teixidó, Robert Segura, Josep Mª Font, Joan Pons, Montserrat Solé, Germana Carme, Toni Martin, Maria Serradell, Josep i Núria Escoda, Joan Ros, Maria Franch, Mª Rosa Font, Teresa Maria Roura, Àngel Pagès, Gaietà Piñol, Adrià Balaguer, Antonio Gutierrez, Jaume Casas, Sílvia Torres, Genís Morillas, Joan Bova, Adolfo Usero, Eloi Botey, Jaume Romaguera, Joan Botey, Víctor Puigvert, Jesús Alonso, Ginés Hernández, Ferran Mujal, Àngel López, Joan Vinyals, Sebastià Guirao, Pere Maristany, Josep Sellas, José Luis Osorio, Joan Ibora, Jordi Nóbrega, Pilar Garcia, Toni Alcúdia.

ENTITATS:
Regidoria de Cultura, Mercat de Sant Joan, CAP, Ràdio Premià de Mar, AECC, Filmoteca de Catalunya, Cinema Rescat, Museu de l'Estampació de Premià de Mar, La Clau, Si Produccions Audiovisuals, Centre Promotor de la Imatge, Habitat Virtual, Institut Català del Cinema, AVECA, Outline Distribució, Grup Fotogràfic Argent, Articam Producciones, Associació 4x4 Tot Pols, Coral l'Amistat, Centre l’Amistat, Patronat Social Premianenc, Biblioteca Can Manent, Museu del Ferrocarril de Vilanova, Barca de Mitjana, Ràdio Calasparra, Athletic de Bilbao.

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame