<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

13.1.06

Sortida del Cinema Jovellanos 1918 (Autor Desconegut) - 35mm

Setmana de la Joventut 1968 (01) (Joan Cisa) - 8mm

Mosaic romà a Can Farrerons (Joan Cano) - Súper 8

Inauguració Torrent Fontsana 24.5.85 (Joan Cano) - Betamax

Mercat hora Zero 27.9.05 (Victor Sarabia) - DV Cam

Inauguració Camp d'Esports 1967 (Joan Llonch) - Súper 8

Fira Botigues al Carrer 22.5.05 (Víctor Sarabia)- DV Cam

Enderroc del Bellamar 6.7.98 (Àngel i Viki) - Video 8

Vista aèria del litoral 2001 (Habitat Virtual) - Betacam Digital

Dia de l'associació 23.5.1943 (Ramon Alcalà) - 16mm

Can Manent 1977 (Jaume Godàs i Francesc Rodés) - Súper 8 Sonor

Bellamar 1977 (Pere Roca) - Súper 8

11 Setembre 1978 (Joan Aniceto) - Súper 8

2n Concurs de Pintura Ràpida 1975 (Jaume Planas) - Súper 8

Ciclisme a Elisenda de Montcada (Pepe Martín) - Súper 8

7.1.06

L'ARXIU AUDIOVISUAL

La Miriam Soms i en Víctor Sarabia de LaCajaNegra Produccions comencen, al març de 2005, la recerca i digitalització de pel·lícules en 35mm, 16mm, 9,5mm, 8mm, Súper8 i vídeo, creant el primer arxiu audiovisual de Premià de Mar.
Des de 1917 fins els nostres dies, diversos premianencs han enregistrat documents fílmics de gran valor històric a la nostra vila, i el fet de recuperar aquest patrimoni audiovisual és una tasca que mai s’acaba i en la que tu també hi pots participar.
Si t’interessa el projecte, anima’t a cercar filmacions més o menys antigues de Premià de Mar o a gravar tot allò que jutgis amb una futura rellevància històrica i ajuda’ns a ampliar l’arxiu.

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

4.1.06

ELS COL·LABORADORS

PERSONES:
Joan Aniceto, Xito Jiménez, Jaume Planas, Jaume Godàs, Ramon Fàbregas, Àngel Valdivelso, Joan Banús, Montserrat Salvans Aurell, Francesc Hernández-Gras, Josefina Alcalà, Xavier Traïd, Ascensión Batista, Josep i Lídia Segalés, Anton Giménez i Riba, Carlos Nadal, Joan Cisa, Francesc Buch, Marius Torner, Agustí Bellong, Jordi Almuni, Miquel Masip, Dolors March, Asensi Gonzàlez, Pepe Martin, Joan Llonch, Joan Cano, Pere Roca, Joan Ros, Benet Fité, Joan Pruna, Sílvia Micó, Isidre Pijoan, Joan Gómez, Rosa Saz, Ferran Llagostera, Montserrat Carulla, Família Serrat, Agnés Céspedes, Ramon Coll, Ramon Felip Fa, Jaume Brandariz, Judit Cisa, Josep Rei, Família Badia, Dària i Regina Ferrando, Família Martí-Roig, Anna Font, Toni Fabregat, Germans Crespo, Pepita Pla, Àngel Meca, Joan Antoni Valera , Esperança Larruy, Martí Rosselló, Rafael Vallbona, Vicenç Pastor, Maribel del Molino, Josep Merlos, Mª Teresa Font, Mª Elena Montleon, Ricard Gaeta, Miquel Roca, Jordi Amat i Teixidó, Robert Segura, Josep Mª Font, Joan Pons, Montserrat Solé, Germana Carme, Toni Martin, Maria Serradell, Josep i Núria Escoda, Joan Ros, Maria Franch, Mª Rosa Font, Teresa Maria Roura, Àngel Pagès, Gaietà Piñol, Adrià Balaguer, Antonio Gutierrez, Jaume Casas, Sílvia Torres, Genís Morillas, Joan Bova, Adolfo Usero, Eloi Botey, Jaume Romaguera, Joan Botey, Víctor Puigvert, Jesús Alonso, Ginés Hernández, Ferran Mujal, Àngel López, Joan Vinyals, Sebastià Guirao, Pere Maristany, Josep Sellas, José Luis Osorio, Joan Ibora, Jordi Nóbrega, Pilar Garcia, Toni Alcúdia.

ENTITATS:
Regidoria de Cultura, Mercat de Sant Joan, CAP, Ràdio Premià de Mar, AECC, Filmoteca de Catalunya, Cinema Rescat, Museu de l'Estampació de Premià de Mar, La Clau, Si Produccions Audiovisuals, Centre Promotor de la Imatge, Habitat Virtual, Institut Català del Cinema, AVECA, Outline Distribució, Grup Fotogràfic Argent, Articam Producciones, Associació 4x4 Tot Pols, Coral l'Amistat, Centre l’Amistat, Patronat Social Premianenc, Biblioteca Can Manent, Museu del Ferrocarril de Vilanova, Barca de Mitjana, Ràdio Calasparra, Athletic de Bilbao.

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

LA MIRADA DELS PREMIANENCS (El Documental)


El documental “LA MIRADA DELS PREMIANENCS” serà un repàs de la història de Premià de Mar en forma d’anècdotes viscudes. Una visió nostàlgica i curiosa del passat del nostre poble explicat per diversos premianencs en el que, mitjançant les pel·lícules recuperades, veurem i sentirem el testimoni d’un altra època. És un documental realitzat amb el suport la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Premià de Mar, el C.A.P i el Mercat de Sant Joan i està fragmentat en diversos blocs temàtics com ara el mar, la festa major, la guerra civil, el Premià industrial i molts més i, degut a la quantitat de material recollit i a la infinitat de testimonis entrevistats, el documental es presentarà en DVD sortint a la venda en tres parts: la primera al Sant Jordi de 2006 i les dues següents al 2007 i al 2008. Pretenem, amb les vendes del documental, seguir ampliant l’arxiu i engrescar a tota aquella gent que te pel·lícules i desconeix el projecte a participar-hi.

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

3.1.06

CLICA AL TÍTOL PER VEURE'L

CIUDAD SIN SUEÑO

2n Aplec sardanista (Jaume Planas)

Bus a la Plaça de l'Ajuntament 1962 (Joan Cisa)

Can Baldomero (Baldomero Solé)

Can Pou 1985 (Manuel Sarabia)

Caramelles al Casal Benèfic 1972 (Joan Aniceto)

Tala d'arbres de la Carretera de Vilassar (Josefina Alcalà)

Sortida de l'església 1918 (Desconegut)

Solar Plaça dels Països Catalans (Ascensión Batista)

Jocs a davant de Can Fontanills 1972 (Joan Aniceto)

Inauguració Creu Roja (Joan Cano)

FIRA DEL LLIBRE I PUBLICACIONS

TRAILER la mirada dels premianencs

Entrevista TV Mataró (2.3.06)

Golf a Melilla (Subtitulat)

Els Versots dels PENJA CULPES (25.2.06)

Can Sanpere 16.1.06 (Víctor Saràbia)

Bicicletes a Can Fontanills 1974 (Joan Aniceto)

Autopista 1975 (Pere Roca)

1r Pessebre a Can Gallemí 1972 (Salvador Moragas)

1r Aplec Sardanista 1974 (Joan Cisa)

1a Estació de Tren 1968 (Joan Llonch)

Sortida del Jovellanos 1918 (Autor Desconegut)

Setmana de la Joventut 1968 (Joan Cisa)

Mosaic romà a Can Farrerons (Joan Cano)

Mercat hora Zero 27.9.05

Inauguració Torrent Fontsana 24.5.85 (Joan Cano)

Inauguració Camp d'Esports 1967 (Joan Llonch)

Fira Botigues al Carrer 22.5.05

Enderroc del Bellamar 6.7.98 (Àngel Valdivielso)

El litoral (Hàbitat Virtual) 2001

Dia de l'associació 23.5.1943 (Ramon Alcalà)

Ciclisme a Elisenda de Montcada (Pepe Martín)

Can Manent 1977 (Jaume Godàs)

Bellamar 1977 (Pere Roca)

11 Setembre 1975 (Joan Aniceto)

2n Concurs de Pintura Ràpida 1975 (Jaume Planas)

Filmoteca

Fàbregas i Masip

la mirada dels premianencs Demo

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame